روش تدریس خلاق

روش تدریس خلاق و اثربخش  امروز یکی از نیاز های بسیار مهم معلمان و دانش آموزان بوده و در این روزهای سخت که تدریس به صورت مجازی می باشد بسیار می تواند هم به معلمان و به دانش آموزان کمک موثری نماید

پس از سپری شدن پنج دهه از تحقیقات مربوط به اثربخشی تدریس معلم، متخصصان بر این باورند که تدریس اثربخش معلم یکی از مهم‌ترین عواملی است که درنهایت منجر به یادگیری بهتر فراگیران می‌شود .

روش تدریس خلاق

پژوهش گران در ده سال اخیر کاوش‌های زیادی در ارتباط با تدریس اثربخش انجام داده‌اند و واژه‌های مختلفی در این مورد به کار برده‌اند. برای مثال: تدریس خوب ، تدریس اثربخش ، تدریس موفق و تدریس باکیفیت.

به نظر می‌رسد تمام واژه‌های به کار برده شده به توصیف مشابه یک خصیصه موردنظر از بهترین نوع تدریس بکار برده شده‌اند.

تدریس اثربخش و مؤثر یکی از شاخص‌های آموزش ‌و پرورش می‌باشد.

اساتید برای ایجاد یک روش تدریس خلاق از راه و روش‌های خاصی استفاده کرده و با توجه به موضوعات درسی از آن‌ها بهره می‌جویند. استادانی موفق هستند که به شاگردان خود مطالب شناختی و اجتماعی را به‌خوبی عرضه می‌دارند و نحوه به‌کارگیری مؤثر از آن‌ها را می‌آموزند؛ استادان خوب با آمادگی ازنظر جسمی، روحی روانی و علمی وارد کلاس می‌شوند.

آن‌ها برای تدریس از طرح درس استفاده می‌کنند و از دانشجویان در فرایند یادگیری کمک گرفته و نظارت مداومی بر کلاس و بر مطالب تدریس تسلط دارند؛ آن‌ها مدیریت شایسته‌ای در کلاس داشته و بانظم می‌باشند و با خوش‌رویی با فراگیران برخورد می‌کنند.

یک نکته از تدریس اثربخش و باکیفیت این است که استادان اثربخش بیشتر از ماهیت وظایف و فعالیت‌هایشان کار می‌کنند اما مشغله اصلی آن‌ها افزایش یادگیری و پرورش تفکر منطقی و انتقادی در دانشجویان است . تدریس اثربخش باید فعالیتی منظم و مرتب و هدف‌دار باشد و هدفش ایجاد شرایط مطلوب یادگیری باشد و استاد و دانشجو بر هم تأثیر بگذارند.

نکته مهم در این فرایند این است که استاد باید دارای یک سری توانایی برای یادگیری بهتر فراگیران باشد.

 به نظر روبین چهار عامل عمده در یک تدریس خوب مطرح است:

1- احساس استاد در مورد اهداف

2- ادراک استاد در مورد دانشجو

3- دانش استاد درزمینه موضوع

4- به‌کارگیری روش‌ها توسط استاد

 یک تعریف خوب از تدریس اثربخش 

یک تعریف خوب از تدریس اثربخش  تدریس اثربخش تدریسی است که بتواند به شاگرد و یا اکثر شاگردهایی که در کلاس حضور دارند مطالب را به خوبی انتقال دهد و باعث ایجاد انگیزه و علاقه در ایشان برای یادگیری بیشتر و تحقیق و انجام تمرینات گردد.

استادی که بتواند شاگردهای خوش را به درس علاقه مند کند و در آنها برای یادگیری بیشتر و بهتر درس انگیزه ایجاد نماید در حقیقت تدریس مفید و اثربخشی داشته است.

بنابراین یک روش و شیوه خاص تدریس را نمی توان به عنوان تنها راهکار و بهترین شیوه تدریس در نظر گرفت.

تدریس اثر بخش برای درس های تئوری و عملی می تواند متفاوت باشد و برای هر درسی و به نسبت سن شاگردها و تعداد ایشان در کلاس و پارامترهای دیگری می تواند شیوه تدریس تغییر کند.

اما در هر صورت، اگر شاگردهای یک استاد خوب درس را یاد می گیرند و برای یادگیری بیشتر درس انگیزه بالایی دارند می توان گفت نحوه تدریس این استاد موثر و خوب بوده است.