تبریک کریسمس ب زبان انگلیسی

تبریک کریسمس ب انگلیسی با معنی

Everything is possible,
Hope makes everything tells him,
Love makes all things beautiful, yes,
I hope you have all got for Christmas.
Happy Christmas!

همه چیز ممکن است،
امید باعث میشه همه چیز کارکنه،
عشق باعث میشه همه چیز زیباتر باشه،
امیدوارم هر سه رو داشته باشی برای کریسمس.
کریسمس مبارک!

اس ام اس تبریک کریسمس ب زبان انگلیسی

ادامه مطلب

Continue reading