متن زندگی زیباست | ۵۰ متن زیبا و انگیزشی در مورد زندگی
زیباست

سایت اس ام اسلر درباره اس ام اس عاشقانه در این نوشته از سایت اس ام اسلر قصد داریم تعداد ۵۰ متن زندگی زیباست زیبا و دانشین را برای شما درج خواهیم کرد.ممکن است گاهی بخواهیم برای این زندگی زیبایی که داریم مطلبی را در شبکه های اجتماعی منتشر کنیم.لذا برای انجام اینکار نیاز به متن زندگی زیباست جذاب و دلنشین دارید که ما در اینجا برای شما جمع آوری کرده ایم.امیدواریم که مورد توجه شما عزیزان قرار گیرد.در ادامه با ما همراه باشید…متن زندگی زیباست | ۵۰ متن زیبا و انگیزشی در مورد زندگی زیباستزندگی رودخانه ایست که مدام به سمت آینده در جریان استهیچ قطره ای از آن دو بار از زیر یک پل رد نمیشود. برخیز و به سمت پیروزی حرکت کن»» ——–◆◆◆◆◆◆◆◆——– ««تعریف امید رو که تو کتابا میخونی تو طبیعت به چشم می بینی اگه این امید و زندگی نیست چیهبجنگ برای زندگی ازدرخت کمتر نیستیسنگی در دل دریاچه ایسلند که از وسط آن درختی به بیرون رشد کرده است»» ——–◆◆◆◆◆◆◆◆——– ««هیچ روز خوبی در راه نیستروز خوب که در نمیزنه بیاد داخلروز خوب که سر برج نیست خود بخود البته گاهی باناز وکرشمه بیادقبض آب وبرق و…. نیست که وقت وبیوقت وقتی خسته ازسرکاربرمیگردی از شکاف در آویزون باشهروز خوب راباید ساختباید نوازشش کردباید آراست وپیراستباید به گیسوهاش گلهای وحشی صحرایی زدباید عطر دلخواهش رو خریدگل دلخواهش رو روی میز گذاشتشعر دلخواهش رو سرودباید نازش را کشیدبرویش خندیدروزخوب را باید خلق کردوبعد در آغوش آرام یک روز خوب لذت دنیارا چشید»» ——–◆◆◆◆◆◆◆◆——– ««اگه بخوایم صبر کنیمتا آماده باشیمبعد شروع کنیم بایدکل زندگیمونرو به صبر کردن بگذرونیمشروع کنید! با هر چیزى که داریناز هر جایى که هستینهر چقدر که میتونیداما شروع کنید»» ——–◆◆◆◆◆◆◆◆——– ««ما هرکسی را طوری می کُشیمبعضی ها را با گلولهبعضى ها را با حرفوبعضی هارا باکارهایی که کرده ایمو بعضی هارا باکارهایی که تابه امروزبرای آنهانکرده ایم…»» ——–◆◆◆◆◆◆◆◆——– ««یه سفره ی ساده نه آب پرتقال و نه نوشیدنی های بالا شهری که چایی خودمونرنگارنگی سفره مهم نیستمهم چندنفری هستن که دورش نشستن ، پر از عشق ، پر از محبتچایی تلخ رو که با عشق دم کنی ، شیرین ترین نوشیدنی دنیا میشه حتی بدون قند»» ——–◆◆◆◆◆◆◆◆——– ««برای زیبا زندگی نکردنکوتاهی عمر را بهانه نکنعمر کوتاه نیستما کوتاهی می کنیمزندگی ، لحظه به لحظه ش غنیـــمته، فرصـــته، شانسه ، عشقـــه … ساده ازش نگذرزندگی زیباست»» ——–◆◆◆◆◆◆◆◆——– ««باز کن پنجره ها را، که نسیمروز میلاد اقاقی ها راجشن می گیردو بهارروی هر شاخه، کنار هر برگشمع روشن کرده استهمه ی چلچله ها برگشتندو طراوت را فریاد زدند.»» ——–◆◆◆◆◆◆◆◆——– ««چو گل هرجا که لبخند آفرینیبه هر سو رو کنی لبخند بینیچه اشکت هم نفس باشد، چه لبخندز عمرت لحظه لحظه می ربایندگذشت لحظه را آسان نگیریچو پایان یافت پایان می پذیریمشو در پیچ و تاب رنج و غم گمبه هر حالت تبسم کن، تبسمزندگی زیباست»» ——–◆◆◆◆◆◆◆◆——– ««از آدم ها بُت نسازیداین خیانت استهم به خودتانهم به خودشانخدایی می شوند که خدایی کردن نمیدانندو شما در آخر می شوید سرتا پا کافرِ خدای خود ساخته»» ——–◆◆◆◆◆◆◆◆——– ««مسیر زندگی یک طناب باریک است کهاگر نتوانید بین عقل و قلبتان تعادل برقرار کنیدسقوط شما حتمی استزندگی زیباست»» ——–◆◆◆◆◆◆◆◆——– ««مهربان و ملایم باشاجازه نده دنیا تو را زمخت و خشن نمایدبه درد و رنج اجازه نده تو را بیزار نمایدبه تلخی ها اجازه نده، شیرینی زندگیت را، از تو بربایند»» ——–◆◆◆◆◆◆◆◆——– ««به کوچه ای رسیدم که پیرمردی از آن خارج می شدبه من گفت: نرو که بن بسته! گوش نکردم، رفتموقتی برگشتم و به سر کوچه رسیدم؛ پیر شده بودم»» ——–◆◆◆◆◆◆◆◆——– ««زندگی تعداد دم و بازدم ها نیستبلکه لحظاتی هست که قلبت محکم میزندبخاطر خنده بخاطر اتفاق های خوب غیره منتظره ،بخاطر شگفتی،بخاطر شادیبخاطر دوست داشتن های بی حساب ، بخاطر عشق ، بخاطر مهربانیشادی ات را به اطرافت بپراکن و با حد و حصر هایی که گذشته به تو تحمیل کرده، مبارزه کنزندگی زیباست»» ——–◆◆◆◆◆◆◆◆——– ««اون لبخندی که برای پنهان کردن دردت میزنی، لبخند خداست به بنده اشاون لبخندی هم که پشتش خدا باشه تمام مشکلاتو حل میکنه»» ——–◆◆◆◆◆◆◆◆——– ««سکوت نکنزمزمه کن گاهیقدم بزن در کوچه های زندگیو گاهی آرام پرواز کناین آبی بیکران مال تو نباشدمال کیستزندگی زیباست»» ——–◆◆◆◆◆◆◆◆——– ««من همیشه خوشحالم، می دانید چرابرای اینکه از هیچکس برای چیزی انتظاری ندارمانتظارات همیشه صدمه زننده هستند ..زندگی کوتاه است ..پس به زندگی ات عشق بورز .خوشحال باش .. و لبخند بزن .. فقط برای خودت زندگی کن و .قبل از اینکه صحبت کنی » گوش کنقبل از اینکه بنویسی » فکر کنقبل از اینکه خرج کنی » درآمد داشته باشقبل از اینکه دعا کنی » ببخشقبل از اینکه صدمه بزنی » احساس کنقبل از تنفر » عشق بورززندگی این است … احساسش کن، زندگی کن و لذت ببر»» ——–◆◆◆◆◆◆◆◆——– ««فرصت زندگی کمهبزرگوارتر از آن باش که برنجیونجیب تر از آن باش که برنجانیزندگی زیباست»» ——–◆◆◆◆◆◆◆◆——– ««زندگی به من یاد دادهبرای داشتن آرامش و آسایشامروز را با خدا قدم بر دارمو فردا را به او بسپارمزندگی زیباست»» ——–◆◆◆◆◆◆◆◆——– ««چتر ها را باید بستزیر باران باید رفتفکر را، خاطره را زیر باران باید بردبا همه مردم شهر، زیر باران باید رفتدوست را، زیر باران باید دیدعشق را زیر باران باید جست»» ——–◆◆◆◆◆◆◆◆——– ««زندگی معلم بزرگی استزندگی می آموزد که شتاب نکنزندگی می آموزد چیزهایی که می خواهی به آنها برسی وقتیدریافتشان می کنی می بینی آنقدر هم که فکر می کرده ای مهم نبودهشاید هم اصلا مهم نبوده شاید موجب اندوهت نیز شده استزندگی می آموزد از دست دادن آنقدر هم که فکر می کنی سخت نیستزندگی می آموزد همه لحظات تبدیل به خاطراتی شیرین می شوندبعدا که می گذری و تو در آن لحظهبی تابی می کردی و این را نمی دانستیزندگی زیباست»» ——–◆◆◆◆◆◆◆◆——– ««میتوان زیبا زیستنه چنان سخت که از عاطفه دلگیر شویمنه چنان بی مفهوم که بمانیم میان بد و خوبلحظه ها میگذرندگرم باشیم پر از فکر و امیدعشق باشیم و سراسر خورشید»» ——–◆◆◆◆◆◆◆◆——– ««اگر توانم باشد که یک دل را از شکستن باز دارمبه بیهودگی زندگی نخواهم کرداگر یارای آن داشته باشم که یک تن را از رنج برهانمیا دردی را تسکین بخشمیا انسانی تنها را یاری کنمکه دیگر بار بسوی شادی باز گرددبه عبث زندگی نخواهم کردامیلی الیزابت دیکنسون»» ——–◆◆◆◆◆◆◆◆——– ««زندگی زیباستو چقــــــدر دیر می فهمیمکه زندگــــــیهمین روزهاییست که منتظــــر گذشتنش هســتیم»» ——–◆◆◆◆◆◆◆◆——– ««به آن هایی که دوستشان داریدبی بهانه بگویید دوستت دارمبگویید در این دنیای شلوغسنجاقشان کرده اید به دلتانبگویید گاهی فرصت با هم بودنمانکوتاه تر از عمر شکوفه هاستشما بگویید،حتی اگر نشنوند»» ——–◆◆◆◆◆◆◆◆——– ««نسبت عشق به من نسبت جان است به تنتو بگو من به تو مشتاق ترم یا تو به منزنده ام بی تو همین قدر که دارم نفسیاز جدایی نتوان گفت به جز آه سخنبعد از این در دل من، شوق رهایی هم نیستاین هم از عاقبت از قفس آزاد شدنوای بر من که در این بازی بی سود و زیانپیش پیمان شکنی چون تو شدم عهد شکنباز با گریه به آغوش تو بر می گردمچون غریبی که خودش را برساند به وطنتو اگر یوسف خود را نشناسی عجب استای که بینا شده چشم تو ز یک پیراهن»» ——–◆◆◆◆◆◆◆◆——– ««زندگی راﺳﺨﺖ ﻧﮕﯿﺮﺭﻭﻧﻖِ ﻋﻤﺮِ ، ﭼﻨﺪ ﺻﺒﺎﺣﯽ ﮔﺬﺭﺍﺳﺖﻗﺼﻪ ﯼ ﺑﻮﺩﻥ ﻣﺎﺑﺮﮔﯽ ﺍﺯ ﺩﻓﺘﺮ ﺍﻓﺴﺎﻧﻪ ﺍﯼ ﺭﺍﺯ ﺑﻘﺎﺳﺖﺩﻝ ﺍﮔﺮ ﻣﯽ ﺷﮑﻨﺪﮔﻞ ﺍﮔﺮ ﻣﯽ ﻣﯿﺮﺩﻭ ﺍﮔﺮ ﺑﺎﻍ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﻧﮓ ﺧﺰﺍﻥ ﻣﯿﮕﯿﺮﺩﻫﻤﻪ ﻫﺸﺪﺍﺭ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﺖﺟﺎﻥ ﻣﻦﺳﺨﺖ ﻧﮕﯿﺮﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﻮﭺ ﻫﻤﯿﻦ ﭼﻠﭽﻠﻪ ﻫﺎﺳﺖﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺯﯾﺒﺎﯾﯽﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ»» ——–◆◆◆◆◆◆◆◆——– ««زندگی به تو میخندد هنگامی که ناراحتیزندگی به تو لبخند میزند هنگامی که خوشحالیزندگی تسلیم تو میشود هنگامی که دیگران را خوشحال میکنیزندگی بی نهایت زیباست تو آمدی که از زیباییش لذت ببریزیبایی در هر چیزی هست، اگر بخواهی که ببینی»» ——–◆◆◆◆◆◆◆◆——– ««زیباست این زندگی با تو ، فقط با تو .زیباست لحظه های عاشقی ، با تو ، تنها در کنار توزیباست لحظه غروب ، با تو ، فقط به یاد تــ ــوآن لحظه که با تو هستم ، بهترین لحظه زندگی ام است که دلم نمیخواهدآن لحظه بگذرد»» ——–◆◆◆◆◆◆◆◆——– ««زندگی زیباست چشمی باز کنگردشی در کوچه باغ راز کنهر که عشقش در تماشا نقش بستعینک بدبینی خود را شکستعلت عاشق ز علتها جداستعشق اسطرلاب اسرار خداستمن میان جسمها جان دیده امدرد را افکنده درمان دیده امدیده ام بر شاخه احساسهامیتپد دل در شمیم یاسهازندگی موسیقی گنجشکهاستزندگی باغ تماشای خداستگر تو را نور یقین پیدا شودمیتواند زشت هم زیبا شودحال من در شهر احساسم گم استحال من عشق تمام مردم استزندگی یعنی همین پروازهاصبحها، لبخندها، آوازهاای خطوط چهره ات قرآن منای تو جان جان جان جان منبا تو اشعارم پر از تو میشودمثنوی هایم همه نو میشود»» ——–◆◆◆◆◆◆◆◆——– ««در کتاب چار فصل زندگیصفحه ها پشت سرِ هم می روندهر یک از این صفحه ها، یک لحظه اندلحظه ها با شادی و غم می روند…گریه، دل را آبیاری می کندخنده، یعنی این که دل ها زنده است…زندگی، ترکیب شادی با غم استدوست می دارم من این پیوند راگر چه می گویند: شادی بهتر استدوست دارم گریه با لبخند راقیصر امین پور»» ——–◆◆◆◆◆◆◆◆——– ««زندگی یک پژواک استهر چه می فرستید باز میگرددهر چه می دهید می گیریدهر چه دیگران دارند در شما وجود داردپس همیشه خوبی کنید»» ——–◆◆◆◆◆◆◆◆——– ««ایستادگی کن تا روشن بمانی ؛شمع های افتاده خاموش می شونداحمد شاملو»» ——–◆◆◆◆◆◆◆◆——– ««زندگی خالی نیستمهربانی هست، سیب هست، ایمان هستآریتا شقایق هست، زندگی باید کرددر دل من چیزی است، مثل یک بیشه نور، مثل خواب دم صبحو چنان بی تابم، که دلم می خواهدبدوم تا ته دشت، بروم تا سر کوهدورها آوایی است، که مرا می خواند»» ——–◆◆◆◆◆◆◆◆——– ««لقمان حکیم گفت:من سیصد سال با داروهای مختلف، مردم را مداوا کردم؛و در این مدت طولانی به این نتیجه رسیدم؛که هیچ دارویی بهتر از “محبت” نیست !کسی از او پرسید: و اگر این دارو هم اثر نکرد چی؟لقمان حکیم لبخندی زد و گفت؛مقدار دارو را افزایش بده»» ——–◆◆◆◆◆◆◆◆——– ««قـــــطـره هـــای کــــوچـک آباقـــــیـانــــوس بــــزرگ را مـــی ســازنـــددانـــــه هـــای کــــوچــک شـــنســــاحــل زیــــبـا را . . .لـــــحـظه هـــای کـــــوتاهشـــــایـــد بـــی ارزش بــــه نــــظـر بــــرســـنـد ، اما»» ——–◆◆◆◆◆◆◆◆——– ««با این اعتقاد زندگی کن که کل جهان طرف من استمادامیکه به آن بهترینی که در در وجودت استوفادار بمانی، موفق خواهی بود»» ——–◆◆◆◆◆◆◆◆——– ««زندگی زیباستزندگی آتشگهی دیرینه پابرجاستگر بیفروزیش رقص شعله اش پیداستور نه خاموش است و خاموشی گناه ماست»» ——–◆◆◆◆◆◆◆◆——– ««کاش می دانستی در سحرگاه یکی صبح بهار همچو خورشید جهان را دیدن به تن خسته شب آب سحر پاشیدن وندر آن شوکت باغ و گل و ریحان دیدن سوسن و یاسمن و سنبل و نسرین چیدن چه صفایی دارد .کاش می دانستی زندگی با همه وسعت خویش محفل ساکت غم خوردن نیست حاصلش تن به قضا دادن و پژمردن نیست زندگی جنبش و جاری شدن است .زندگی کوشش و راهی شدن است از تماشاگه اغاز حیات تا به جایی که خدا می داند»» ——–◆◆◆◆◆◆◆◆——– ««زندگی مانند رودخانه‌ای جاری است که می‌رود و به پشت سرش نگاهی نمی‌اندازد. هر مقدار که می‌رود دیگر برنمی‌گردد. هر مقدار به سن ما افزوده می‌شود از عمر ما کاسته می‌شود. پس بیاییم گلی زیبا در زندگی بکاریم تا از بوی خوش آن دیگران بهره‌مند گردند و ما نیز خاطره و یادگاری برای بازماندگان بگذاریم»» ——–◆◆◆◆◆◆◆◆——– ««زندگی شاید آن لحظه ی مسدودی است که نگاه من در نی نی چشمان تو خود را ویران می سازد و در این حسی است که من آن را با ادراک ماه و با دریافت ظلمت خواهم آمیخت در اتاقی که به اندازه یک تنهاییستدل من که به اندازه یک عشق استبه بهانه های ساده ی خوشبختی خود می نگردبه زوال زیبای گلها در گلدانبه نهالی که تو در باغچه خانه ی مان کاشته ایو به آواز قناری هاکه به اندازه یک پنجره می خوانندفروغ فرخ زاد»» ——–◆◆◆◆◆◆◆◆——– ««زندگی رودیست که از دهکده ی غم می گذردزندگی زیباست ای زیبا پسندزنده اندیشان به زیبایی رستدآنقدر زیباست ین بی بازگشتکز برایش می توان از جان گذشت»» ——–◆◆◆◆◆◆◆◆——– ««بهتر زندگی کنیمهرگز نمی‌توان به کسی احساس عشق و دوست داشتنی بودن را هدیه کرد مگر آنکه او ظرفیت پذیرش،قابلیت و توانایی عشق ورزیدن به خودش را داشته باشد.انسانی که خود را دوست ندارد و به خویش عشق نمی‌ورزد، عشق ما را نیز احساس نخواهد نمود»» ——–◆◆◆◆◆◆◆◆——– ««زندگی هدیه ایست از سوی خدازندگی مانند امانتی است به ما که باید با شناخت سفارشات حضرت حق و برای بهتر زیستن تلاش نموده و آن را در قالب فایل اعمال به صاحب اصلی برگردانیم که سهم ما از آن عاقبت به خیری و جاودانه بودن درجهان ابدی باشد»» ——–◆◆◆◆◆◆◆◆——– ««بهتر زندگی کنیم!ممکن است شخصی در اقیانوس عشق‌مان شنا نماید اما هرگز نباید از یاد برد که اقیانوس از آن ماست . پس باید به خود احترام گذاشت و خود را دوست بداریم فرآیند تغییر و پیشرفت در زندگی را ارج بنهیم چرا که این گرامیداشت و بزرگداشت حقیقت وجودی و هویت واقعی ماست که راه عشق را در وجودمان هموار می‌کند. بنابراین ما خود عشق هستیم»» ——–◆◆◆◆◆◆◆◆——– ««زندگی یعنی جاری شدن و به دریای ابدیت پیوستن .زندگی یعنی تلاش برای به هدف رسیدن.زندگی معنای خوب بودن است .زندگی نام نیک ازخود نهادن است .زندگی آبشار لحظه هاست.زندگی یادگار قصه هاست .زندگی سرشار از خوبیهاست»» ——–◆◆◆◆◆◆◆◆——– ««دو راه برای زندگی کردن وجود دارد  :اول اینکه فکر کنید همه چیز یک معجزه استدوم فکر کنید هیچ چیز معجزه نیستآلبرت انیشتین»» ——–◆◆◆◆◆◆◆◆——– ««زندگی صحنه یکتای هنرمندی ماست،هر کسی نغمه خود خواند وازصحنه رود صحنه پیوسته به جاست،خرم ان نغمه که مردم بسپارند به یاد»» ——–◆◆◆◆◆◆◆◆——– ««زندگی چیدن سیبی است که باید چید و رفتزندگی تکرار پاییز است که باید دید و رفتزندگی رودی است جاری هر که آمدکوزه ای شادمان پر کرد و مشتی آب نوشید و رفتقاصد هم , این کولی خانه به دوشروزگار کوچه گردیهای خود را زندگی نامید و رفت»» ——–◆◆◆◆◆◆◆◆——– ««زندگی زیباست اما نه به زیبایی حقیقتحقیقت تلخ است اما نه به تلخی انتظارو انتظار سخت است اما نه به سختی جدایی ، جدایی ، جدایی»» ——–◆◆◆◆◆◆◆◆——– ««بزرگترین شکست در زندگی فرار از حقیقت استکاش می شد عشق را تفسیر کرددانه های اشک را تکثیر کرد

 

منبع : سایت اس ام اسلر2021-06-08 23:35:16متن زندگی زیباست | ۵۰ متن زیبا و انگیزشی در مورد زندگی
زیباست