اس ام اس,دلنوشته های عاشقانه,دل نوشته های گریه دار,دلنوشته,خرداد

دلنوشته های عاشقانه,نوشته های عاشقانه و احساسی,گریه,خرداد,92

دلنوشته عاشقانه

دلنوشته های احساسی و گریه دار جدید خرداد 92

دلنوشته احساسی عاشقانه خرداد

..:: دل نوشته عاشقانه و فوق العاده احساسی ویژه خرداد 92 در ادامه مطلب ::..

اگــــــر بــــــه دنـــ ــيــ ـــا آمــــــدم بــــــراے تــــوســــــت

اگـــــــر هـــســتــ ــم بـــــــراے تـــــوســـــــت

اگـــــر مـيـگــريـ ـم بــــراے تـــوســـــت

اگــر مـے خـنـ ـدم بــراے تـوســت

اگــر شـ ـادم اگـر غمگیـ ـن بــراے تـوســت

و اگــــــر روزے بــمــــيـــ ـــرم بـــــراے تـــــوســــــت

نــام تـــو اکــســیـــژن بـــرای ریـــﮧ هــاے مــن اســـت

خـــودت رو از مــن دریـــــغ نـکــن

مـﻴـمـﻴـر