جملات مشتی پشت کامیونی - جملات جدید پشت خاوری

جملات مشتی پشت کامیونی جدید 94

جملات جدید پشت خاوری

جملات لوتی پشت خاوری

ورود به آرشیو جملات پشت کامیونی

من نمی گویم مرا ای چرخ سرگردان مکن

هرچه می خواهی بکن

محتاج نامردان مکن!

::

در بیابان ها اگر صد سال سرگردان شوی

بهتر است تا در وطن محتاج نامردان شوی

…::: بقیه جملات مشتی پشت کامیونی در ادامه مطلب :::…

از عشق تو من مرغم

باور نداری قد قد

.
SmSlar.ir
.

جملات مشتی پشت کامیونی جدید 94 , جملات جدید پشت خاوری , جملات لوتی پشت خاوری

.
SmSlar.ir
.

هرگزم نقش تو از لوح دل وجان نرود

در غرور اشک من یاد تو بود

.
SmSlar.ir
.

جملات مشتی پشت کامیونی جدید 94 , جملات جدید پشت خاوری , جملات لوتی پشت خاوری

.
SmSlar.ir
.

دلم دادم بری باهاش حال کنی

نه که بری جیگرکی بازکنی !

.
SmSlar.ir
.

جملات مشتی پشت کامیونی جدید 94 , جملات جدید پشت خاوری , جملات لوتی پشت خاوری

.
SmSlar.ir
.

بخاطر دلم

ولم

.
SmSlar.ir
.

جملات مشتی پشت کامیونی جدید 94 , جملات جدید پشت خاوری , جملات لوتی پشت خاوری

.
SmSlar.ir
.

منم یه روز بزرگ می شم

.
SmSlar.ir
.

جملات مشتی پشت کامیونی جدید 94 , جملات جدید پشت خاوری , جملات لوتی پشت خاوری

.
SmSlar.ir
.

غصه نخور جوجه خاور

بزرگ که شی بنز تک می شی

.
SmSlar.ir
.

جملات مشتی پشت کامیونی جدید 94 , جملات جدید پشت خاوری , جملات لوتی پشت خاوری

.
SmSlar.ir
.

من همینجوری کثیف هم خوشگلم

زحمت نکشین

.
SmSlar.ir
.

جملات مشتی پشت کامیونی جدید 94 , جملات جدید پشت خاوری , جملات لوتی پشت خاوری

.
SmSlar.ir
.

شمع بزم محفل شاهان شدن ذوقی ندارد

ای خوش آن شمعی که روشن می کند ویرانه ای را

.
SmSlar.ir
.

جملات مشتی پشت کامیونی جدید 94 , جملات جدید پشت خاوری , جملات لوتی پشت خاوری

.
SmSlar.ir
.

از عشق تو لیلی

رفتم زیر تریلی

.
SmSlar.ir
.

جملات مشتی پشت کامیونی جدید 94 , جملات جدید پشت خاوری , جملات لوتی پشت خاوری

.
SmSlar.ir
.

مبر ز موی سفیدم گمان به عمر دراز
جوان به حادثه ای زود پیر میشود گاهی

.
SmSlar.ir
.

جملات مشتی پشت کامیونی جدید 94 , جملات جدید پشت خاوری , جملات لوتی پشت خاوری

.
SmSlar.ir
.

از بس خوردم مرغ و پلو

آخر شدم مارکوپولو

.
SmSlar.ir
.

جملات مشتی پشت کامیونی جدید 94 , جملات جدید پشت خاوری , جملات لوتی پشت خاوری

.
SmSlar.ir
.

بوق نزن شاگردم خوابه

.
SmSlar.ir
.

جملات مشتی پشت کامیونی جدید 94 , جملات جدید پشت خاوری , جملات لوتی پشت خاوری

.
SmSlar.ir
.

روح شبگرد جاده ها

.
SmSlar.ir
.

جملات مشتی پشت کامیونی جدید 94 , جملات جدید پشت خاوری , جملات لوتی پشت خاوری

.
SmSlar.ir
.

من از عقرب نمی ترسم

ولی از سوسک می ترسم

من از دشمن نمی ترسم

ولی از دوست می ترسم

.
SmSlar.ir
.

جملات مشتی پشت کامیونی جدید 94 , جملات جدید پشت خاوری , جملات لوتی پشت خاوری

.
SmSlar.ir
.

منبع : اس ام اسلر