جملات عاشقانه | ۱۱۰ جمله عاشقانه برای عشقم تاثیرگذار و
عامیانه

سایت اس ام اسلر درباره اس ام اس عاشقانه در این نوشته از سایت اس ام اسلر قصد داریم تعداد ۱۱۰ جملات عاشقانه رمانتیک و زیبا را برای شما درج نماییم.با توجه به اینکه ممکن است گاهی بخواهیم از یک جمله عاشقانه برای ارسال به عزیزانمان استفاده کنیم.یا برای درج مطلبی در شبکه های اجتماعی نیاز به این گونه جملات داشته باشیم.به همین دلیل در ادامه مجموعه ای از جملات عاشقانه کوتاه و طولانی را برایشما جمع آوری کرده ایم.امیدواریم که مرود توجه شما عزیزان قرار گیرد.در ادامه با ما همراه باشید….جملات عاشقانه | ۱۱۰ جمله عاشقانه برای عشقم تاثیرگذار و عامیانهآنقدر گریستم تا اشکها تمام شدآنقدر نماز گزاردم تا شمع ها آب شدآنقدر رکوع کردم تا توانم تهی شدبا تو از محمد (ص)پرسیدمو از مسیحای معطر از بوی پیامبرانای نزدیکترین پلمیان زمین و آسمانای قدس ، ای گلدسته ی ادیانتو دخترک قشنگی هستی که انگشتانش سوختهو چشمانش برافروختهای واحه ی سبزکه روزی پیامبر از آن گذر کردخیابانهایت اندوهگینو گلدسته هایت غمگین است ….━━━━➳• ❦•❦ • ❦•❦ •❦ •➳━━━━دست که می بردی به کوله بار سفردخیل می بستم به دستگیره دردخیل می بستم به جاده های عبوسدخیل می بستم به آخرین اتوبوس━━━━➳• ❦•❦ • ❦•❦ •❦ •➳━━━━جز حقیقت، هر آنچه می‌گوئیمهای‌هوئی و بازی و هوسی استچه توان کرد! اندرین دریادست‌وپا می‌زنیم تا نفسی است━━━━➳• ❦•❦ • ❦•❦ •❦ •➳━━━━می‌ دانم رفتنت حتمی استهمانگونه که عشقت حتمی استمی‌دانم شب‌هایى خواهم داشتکه در آن طولانى خواهم گریستبه اندازه‌ی خنده‌هاى اکنونمو سعادت امروزمهمان اندوه آینده‌ام خواهد بوداما رقص بر لبه‌‌ی پرتگاهت رابه خواب شبانه ترجیح می‌دهمهمچون یک مومیاییکه زمان را بى‌حرکت در تابوتش مى‌خواباند━━━━➳• ❦•❦ • ❦•❦ •❦ •➳━━━━به دقایق، همه‌ی دقایقکه گریزِ بی‌دستِ ستاره از بیناییحضورِ پاکوبانِ جن و پریسِحری که خوانده می‌شود بر تنو تبی که می‌سوزدبه شفامتذکر می‌شوم:عذاب رابا دسته‌ای اسبِ سیاهدر آسمان می‌دومقطره‌های مطهرِ روحسرمه‌ی شب‌اندمی‌شورم از ماهِ پوستکه خصلتی دوچهره داردبا چاله‌هایی سیاه می‌چکد از نیمهتا راز از حدودِ روز فاش کند━━━━➳• ❦•❦ • ❦•❦ •❦ •➳━━━━زمستان گذشته است و هنوزآرزوهای مادر سرمای گذشته خراب می‌شوندبهار دیوانگان مبارک استبه جای برفکوه ها آب می‌شوند…━━━━➳• ❦•❦ • ❦•❦ •❦ •➳━━━━به خانه می‌آیمدر فرهنگ ِ لغت به دنبال کلمه‌ی بهار هستمدر غیبت ِ بهار همه‌ی کلمات ِ فرهنگبی‌معنی و پوچ استدر غیبت ِ بهار رنج، هراس، بیم، تردید، حِرمانوحشت را از یاد نبرده‌امبه دنبال ِ تسلّی هستمچه کسی باید در غیبت ِ بهار مرا تسلّی دهدمی‌خواهم بخوابمپرنده‌ای به پنجره‌ی من نوک می‌زنداز پنجره با حرمان جهان را نگاه می‌کنمجهان ناگهان غرق در شکوفه‌هاگل‌های شقایق و بنفشه استپنجره را باز می‌گذارمباران می‌بارددر باران می‌گویمبهار را یافتمبهار آمد…━━━━➳• ❦•❦ • ❦•❦ •❦ •➳━━━━این هیمه‌ها که خفته‌اندبر این غروب بی‌آواپس چه تازه است اینجا؟جز رنگ‌ها که بر آب استو این پرندگاناز برج کهنه چه می‌دانند؟مگر بهار همین غروب کوچک رود است؟پرندگان که باد می‌چینندوین هیمه‌ها که خفته‌اند.پس چه تازه استجز پوست آب؟━━━━➳• ❦•❦ • ❦•❦ •❦ •➳━━━━ صدای قدمهای توخلوت زندگی مرا به هم زدو شادی سمفونی تمام لحظه هایم شدعزیز منبیا با همساز ثانیه هایمان را کوک کنیمو جاودانه ترین آوای مشترک را بسازیم━━━━➳• ❦•❦ • ❦•❦ •❦ •➳━━━━من از لطافت صبحمن از طراوت نورمن از نوازشآن مهربانچنان سرمستکه گاهدرهمه آفاق می گشودم بالکه مستبرهمه افلاک می فشاندم دست━━━━➳• ❦•❦ • ❦•❦ •❦ •➳━━━━و سال دیگر وقتی بهاربا آسمان پشت پنجره هم خوابه میشودو در تنش فوران می‌کنندفواره های سبزساقه های سبکبارشکوفه خواهد داد …━━━━➳• ❦•❦ • ❦•❦ •❦ •➳━━━━من از تمام اودست کوچکش را به خاطر می آورمآن پرنده ی سفید راکه بی تاب رفتن بود━━━━➳• ❦•❦ • ❦•❦ •❦ •➳━━━━حضور تو کافی استتا همه جا بی مکان شود …آمدن تو کافی ست تا همه یلحظه ها بی زمان شود …━━━━➳• ❦•❦ • ❦•❦ •❦ •➳━━━━حواسم پرت زیبایی ات شد !من دست و پا چلفتینصف بیشتر شعرم را ریختم زمین!فقط ماند…یڪ دوست دارم ساده !━━━━➳• ❦•❦ • ❦•❦ •❦ •➳━━━━صبح‌ ها وقتی خورشیددر می‌آید …متولد بشویم  !━━━━➳• ❦•❦ • ❦•❦ •❦ •➳━━━━هراس از دست دادنتمشق‌های شب عید استتمام نمی‌شودو تعطیلات کودکانه راتا روز سیزدهم سیاه می‌کند━━━━➳• ❦•❦ • ❦•❦ •❦ •➳━━━━با یک بغل گل سرخ می‌آیمزخم‌های قلبم شکوفه کرده استاما افسوسکسی گل‌های مرا نخواهد دیدبهار آمدههمه‌جا پر از گل و شکوفه است━━━━➳• ❦•❦ • ❦•❦ •❦ •➳━━━━ای دریغ از تو اگر چون گل نرقصی با نسیمای دریغ از من اگر مستم نسازد آفتابای دریغ از ما اگر کامی نگیریم از بهارگر نکوبی شیشه‌ی غم را به سنگهفت رنگش می‌شود هفتاد رنگ━━━━➳• ❦•❦ • ❦•❦ •❦ •➳━━━━من: فلسفه ی خاکم و هستم تا نیستیعنی که رسیده ام به هستی با نیستدر من تب ِتکرار ِ اَزل پیچیده استجایی برسم که هیچ هم آنجا نیست━━━━➳• ❦•❦ • ❦•❦ •❦ •➳━━━━به خانه نهبه باغچه ای فکر می کنمکه به اندازه یدستان من و تو جا دارد━━━━➳• ❦•❦ • ❦•❦ •❦ •➳━━━━من تشنه چنان که سوختن حال من استهر ثانیه داغدار آمال من استمن تشنه چنان که خشک گردد دریامن تشنه چنان که آب دنبال من است━━━━➳• ❦•❦ • ❦•❦ •❦ •➳━━━━هر بار که آمدیبه  زیبایی ام افزوده شدزیراهیچ آفتابیبه روشنی دستانتو هیچ آبشاریبه شویندگی نگاهت نبوده است━━━━➳• ❦•❦ • ❦•❦ •❦ •➳━━━━دیر آمدی .!!تنهایى ام رابا اشک هایم شستمدادم راسر باد کشیدمو با زنى که در آینه بودموى سفید کردمبروبا باد _هرزه گرد ِ,بی نشان بروآخرین تکه ى ابرى خاطراتم راآنسوی دشت های فراموشیجا گذاشته ام━━━━➳• ❦•❦ • ❦•❦ •❦ •➳━━━━مسافرمبه راهی کهنبودنت با من همسفر استوتوهیچ نمی دانستیوقتیدر رودی سیاه جاری می شومدرون کدام شب فرو ریخته ام━━━━➳• ❦•❦ • ❦•❦ •❦ •➳━━━━در انزوای شعرهایمسکوت گریه کردحالا از لا به لای نوشته هایمهر روزباران می بارد!━━━━➳• ❦•❦ • ❦•❦ •❦ •➳━━━━شاید شاعر باشمشاعری گمشدهدر خیابان شلوغ چشمانتدر پسکوچه های دروغین حرف هایتاما بی ارادهدر هوایت سیر میکنممست می شومو باز همدوست دارم━━━━➳• ❦•❦ • ❦•❦ •❦ •➳━━━━ز غم مباش غمین و مشو ز شادی شادکه شادی و غم گیتی نمی‌کنند دوام━━━━➳• ❦•❦ • ❦•❦ •❦ •➳━━━━گفتم: «بِدَوم تا تو همه فاصله‌ها را»تا زودتر از واقعه گویم گِله‌ها را━━━━➳• ❦•❦ • ❦•❦ •❦ •➳━━━━خیال دلکش پرواز در طراوت ابربه خواب می‌ماندپرنده در قفس خویشخواب می‌بیند━━━━➳• ❦•❦ • ❦•❦ •❦ •➳━━━━به این پرده ها اعتمادی نیستبه این حصارهای آویختهدر چشم‌هایی کهآواز باد، پنهانش نمی‌کندسکوت چنان خستهاز پنجره‌ی اتاق می‌گریزدکه به استکان چای می‌چسبم وبا دهان تو شعر می‌خوانمانگار کلماتاز آتشی که از دیوارهای خانه گذشته استسرد می‌شودفکرهای رفته باز می‌گردندباد لابه لای پرده ها دویده استو من به تنهایی شهری هستمکه هر کوچه اشخواب تو را می‌بیند…━━━━➳• ❦•❦ • ❦•❦ •❦ •➳━━━━همیشه یکی هست ؛که شنیدن صداش مثلگوش دادن به یه اهنگ میتونه آرومت کنه:)━━━━➳• ❦•❦ • ❦•❦ •❦ •➳━━━━❣عشق❣خیلی سریعاتفاق میوفتهخیلی سریع هماز بین میرهاگه هنوز تو فکرشیبدون دوسِش داشتی━━━━➳• ❦•❦ • ❦•❦ •❦ •➳━━━━بهترین جایِ دُنیاستآغوش چشمانتــــــــــ …آنجا ڪه دلــــم رویا به پا میکنددر حصارِ لبهایتــــــــــ …بهشتی به پَهنایاز “بوســـــه تا عشـــــق━━━━➳• ❦•❦ • ❦•❦ •❦ •➳━━━━کمی برایمعشق دم کنعطر عاشقانه اشبا منقند بوسه هایش?با تو …━━━━➳• ❦•❦ • ❦•❦ •❦ •➳━━━━‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مالِ من باش کهبه جز تــــو ..‌‌به کسیحسی ندارم━━━━➳• ❦•❦ • ❦•❦ •❦ •➳━━━━یڪ عمر بہ خاطرت معطڸ بودمدر تیررس بمب و مسلسڸ بودمهرروز بہ هر بهانہ عاشق شده اییادت نرود ڪہ  عشق اول بودم━━━━➳• ❦•❦ • ❦•❦ •❦ •➳━━━━آرامتــــر ازآبے دریاستنگاھتمن ماهےدلخـواھ توامتور بیـــــانداز━━━━➳• ❦•❦ • ❦•❦ •❦ •➳━━━━بس است دیگرهر چه شکستیم و دم نزدیمخوب بودن را بد بلد شده ایمآنقدر بدکه هر که خواست آمد وتمام عقده ها و دردها و بدبختیهایش راسر خوبیهایمان خالى کرد ودست از پا درازتریک ویرانه برایمان ساخت و رفت━━━━➳• ❦•❦ • ❦•❦ •❦ •➳━━━━فرقی نمی‌کند تعریف “خوشبختـــی” چه باشد…“مــــن” در کنارِ “تـــــــو”خوشبخت‌ترین ضمیرِ “جهــــانم”..‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌━━━━➳• ❦•❦ • ❦•❦ •❦ •➳━━━━   ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اصل زمستان این است:من باشم وتو باشیو آغوشتحالا این وسطبرف و باران هم بیاید‌━━━━➳• ❦•❦ • ❦•❦ •❦ •➳━━━━من چنانمحو سخن گفتن گرمت بودمکه تو از هر چه که دم میزدیآن دم خوش بود…━━━━➳• ❦•❦ • ❦•❦ •❦ •➳━━━━ما رانگاهی از تو،تمامستاگر کنی…!━━━━➳• ❦•❦ • ❦•❦ •❦ •➳━━━━وقتی آدم‌ها شما را ترک می‌کنندمانعشان نشویدشما با کسانی که رهایتان می‌کنندآینده‌ای نداریدرومن گاری━━━━➳• ❦•❦ • ❦•❦ •❦ •➳━━━━خاموش گریه میکنی بر سینه‌ی دیواربا بغض روشن میکنی سیگار با سیگار …━━━━➳• ❦•❦ • ❦•❦ •❦ •➳━━━━وفادار کسی است کهدر اوج داشتن آزادیخیانت نکند…━━━━➳• ❦•❦ • ❦•❦ •❦ •➳━━━━آدمیزاد وقتی یڪیو دوست دارهاز اون زیباتر براش وجود ندارهمثل “تـو” برایِ من …━━━━➳• ❦•❦ • ❦•❦ •❦ •➳━━━━تمامِ اتفاقاتِ روى کره‌ى زمیندلیل میخواهد جانم…از صبح که چشمانت را باز میکنىتا شب که روى هم میگذاریِشانباید دلیل داشته باشى…باور کن باید یک نفر باشدکه زندگى‌ات را به جریان بیاندازد…یک نفر که حدفاصلِ مبدأ و مقصدهایتدلَش برایت هزار راه برود!آنها که یار ندارندزندگى نمیکنندروزمرگى میکنند!━━━━➳• ❦•❦ • ❦•❦ •❦ •➳━━━━چقدر دنیا غم انگیز میشودوقتى از میان هشت میلیارد جمعیتشدلت براى  همان یک نفرى میتپدکه دلش براى تو نیست━━━━➳• ❦•❦ • ❦•❦ •❦ •➳━━━━‌‌‌‌‌‏عاشقانه ترین جمله ی زندگی من :‘ تو ڪجا بودی این همه سال ؟‘ چرا من نداشتمت ! :))━━━━➳• ❦•❦ • ❦•❦ •❦ •➳━━━━تــو را دوسـت دارم؛و این دوسـت داشـتنحقیقتی است که مرابه زندگے دلبسته مے کند…━━━━➳• ❦•❦ • ❦•❦ •❦ •➳━━━━تو این دنیاهیچ چیز زیباتر ازدوست داشتن تو نیست━━━━➳• ❦•❦ • ❦•❦ •❦ •➳━━━━قند و چایی شد مهیّا صبح زیبایت بخیررنگ‌چشمت، رنگ دریاصبح زیبایت بخیردل کنار ساحل چشمان تو لنگر زدهموج‌چشمت‌کرده غوغاصبح‌ بخیر━━━━➳• ❦•❦ • ❦•❦ •❦ •➳━━━━توشدیآرامش این زندگی━━━━➳• ❦•❦ • ❦•❦ •❦ •➳━━━━همیشه با من بمانهیچکسعاشقانه تر از مننمی‌تواندتورا بسرایدتو در تمام لحظه‌هایمتکرار می‌شویاما؛هیچگاهتکراری نمی‌شوی━━━━➳• ❦•❦ • ❦•❦ •❦ •➳━━━━می‌ نویسم توسنجاق می کنم روی قلبموتپیدن آغاز می‌شود…!━━━━➳• ❦•❦ • ❦•❦ •❦ •➳━━━━عشق یعنیوقتی که یه نفر قلب تورو میشکنهو حیرت انگیزه که تو هنوز با قطعه قطعه ی قلب شکستت دوستش داری!━━━━➳• ❦•❦ • ❦•❦ •❦ •➳━━━━لمس نفس‌هایت‎ضربان قلبــم را‎به شمارہ می اندازد‎تـــ❤️ــــو‎آرام آرام نفس بکش‎مــــ☝️ـــڹ‎لحظه به لحظه دیوانه ات می شوم━━━━➳• ❦•❦ • ❦•❦ •❦ •➳━━━━تو هرجای جهان باشیبرات از دور می میرم…━━━━➳• ❦•❦ • ❦•❦ •❦ •➳━━━━اگه میتونیاونی که دوس داری رو بخندونیخوشبختی‌━━━━➳• ❦•❦ • ❦•❦ •❦ •➳━━━━دوستت دارمبه حدی که اگر باشیبرای تمـام لحظه هایتفرشی از عشـق پهن میکنمتا تـــو عاشقانه قدم بزنیو من‌‌ عاشقانه نگاهت را بدزدم━━━━➳• ❦•❦ • ❦•❦ •❦ •➳━━━━خوشبختی یعنیدر خاطر کسی ماندگاریکه لحظه های نبودنت رابا تمامدنیا معامله نمیکند…━━━━➳• ❦•❦ • ❦•❦ •❦ •➳━━━━ما گل‌ها را می بوییمگل ها تو را━━━━➳• ❦•❦ • ❦•❦ •❦ •➳━━━━تهران پر شده استاز نفس های توچطور دلشان می آیدبگویند هوایش آلوده ست!؟━━━━➳• ❦•❦ • ❦•❦ •❦ •➳━━━━اگرچهاسم شناسنامه‌ای‌ اتچیز دیگری استبگذار من“معجزه”صدایت بزنم━━━━➳• ❦•❦ • ❦•❦ •❦ •➳━━━━هر زنی…برای لبخند زدن درآینهباید مردی را داشته باشد که:با شانه‌ انگشت هایشگره دلتنگی موهای بلند زن را باز کندو بگوید:هرجور که باشیزیبایی…━━━━➳• ❦•❦ • ❦•❦ •❦ •➳━━━━هر روزبیشتر از دیروز دوستت دارمگویی در قلبمبہ روز رسانی مے شوی━━━━➳• ❦•❦ • ❦•❦ •❦ •➳━━━━ایمان بیاوریم به بهاربه عشق، به بوسه…ایمان بیاوریمبه انتظار آغوش‌های بی‌هوسدنیا جهنم است برای آنهاییکه ایمان نیاورده‌اند!━━━━➳• ❦•❦ • ❦•❦ •❦ •➳━━━━میگویم نخند…شیرینی اش میکشد مرا━━━━➳• ❦•❦ • ❦•❦ •❦ •➳━━━━یک نفر باشدکه تمامش فقط سهم من باشدو تمام من، فقط سهم اوتنها توقع‌ ام از زندگی همین بود…━━━━➳• ❦•❦ • ❦•❦ •❦ •➳━━━━پیراهن آبی‌اش را که پوشیدمطمئن شدم که بر خلاف همهآسمانِ من،می‌تواند مردانه روی زمین قدم بردارد …━━━━➳• ❦•❦ • ❦•❦ •❦ •➳━━━━سکسکه ام گرفته بودگفتم مرا بترسان!دستانم را رها کرد؛نفسم بند آمد…━━━━➳• ❦•❦ • ❦•❦ •❦ •➳━━━━یک جان چه بوَدصد جان منی..!از اشعار مولانا━━━━➳• ❦•❦ • ❦•❦ •❦ •➳━━━━تمام غمهایت را به جان میخرم…تو فقط صدای خندهایت را به کسی نفروش━━━━➳• ❦•❦ • ❦•❦ •❦ •➳━━━━♥یه وقتایی لازمه یکی کنارت باشه♥♥ کاری نکنه وحرفی نزنه ها ♥♥ فقط باشه… ♥━━━━➳• ❦•❦ • ❦•❦ •❦ •➳━━━━با کمی حس تنهاییباز احساس دلتنگی امگْل کردو تو را ملکه خیالاتش ساختکاش بودیقصه به آخر میرسید…!━━━━➳• ❦•❦ • ❦•❦ •❦ •➳━━━━رفتنتنبودنتنامردیت…هیچکدام نه اذیتم کردو نه برایم سوال شد!!فقط یک بغض خفه ام می کند…!چگونه نگاهت کردکه مرا اینگونه تنها گذاشتی…؟؟━━━━➳• ❦•❦ • ❦•❦ •❦ •➳━━━━نباید یـه مـو از ســرت کم بشهحـق نــداری اخـــم کنـیهمــیـشـه بایــــد بخنـــدیاجـــازه ناراحـــت شــدن نـــداریبایـــد خــیــلی مواظــب خــودت بـــاشیحــق مریــض شــدن هم نــداری……باشــه، چــون من دوست دارم ـ♥━━━━➳• ❦•❦ • ❦•❦ •❦ •➳━━━━خسته ام…!اما تحمل میکنم…خدایا روزگارت با من و احساسم بد تا کرد…━━━━➳• ❦•❦ • ❦•❦ •❦ •➳━━━━گاهی دلم میخواد یکی ازم اجازه بخوادکه بیاد تو تنهاییمو من اجازه ندم !و اون بی تفاوت به مخالفتم بیاد تو و آروم بغلم کنه و بگهمگه من مردم که تنها بمونی ..!!━━━━➳• ❦•❦ • ❦•❦ •❦ •➳━━━━می گــویند: دنیــــا بی وفاســت؛امـــا….. قدرش را بدانید!مـن دنیــــای بـی وفــاتری هــــــــم داشتـــــه ام !!━━━━➳• ❦•❦ • ❦•❦ •❦ •➳━━━━خدایابرای داشتن عشقم با قسمتت می جنگمپس خط ونشان جهنمت رابه رخم نکش!که جهنم تر از نبودنش راسراغ ندارم!━━━━➳• ❦•❦ • ❦•❦ •❦ •➳━━━━لحظه خوبیستــ عاشقش باشی و عاشقت باشدکاش همیشه عشقا اینطوری باشــــــــــــــهنه اینکه عاشقش باشی ولی عاشقــــ یکی دیگه باشهخیلــــــــــــی سخته سخت تـــر از هرچی فک میکنی━━━━➳• ❦•❦ • ❦•❦ •❦ •➳━━━━وقتی تند تند غر میزنم و سکوت میکنیسرمو میارم بالا و تو فقط نگام میکنیو میگی : “ای جونم قیافشو ”بعد هر دو از ته دل می خندیمهمون لحظه اس که تو دلم میگم“خدایا ازم نگیرش “━━━━➳• ❦•❦ • ❦•❦ •❦ •➳━━━━بوسهیه حقه عاشقانه است !برای وقتی کهکلمات در بین احساسات عاجزند…━━━━➳• ❦•❦ • ❦•❦ •❦ •➳━━━━یادت باشدبه خوابم که آمدیبیدارم کنی ببوسمت━━━━➳• ❦•❦ • ❦•❦ •❦ •➳━━━━خستــــه ام از تمــــام بــاور هـــا . . .خستــــه ام از تمــــام نــــگاه هـــا . . .از حـــرفهـــا . . پــچ پــچ هــــا . . .کـــاش دنیـــــا رنـــگ عـــوض کنـــدکـــاش بـــاران ببـــارد و بـــا خـــود ایـــن دورنگیـــــهادوروییــــها را بشــــویــد . . .مـــن دلـــم دنیــــای تـــازهفکــــر تــــازههوای تازه میخواهد━━━━➳• ❦•❦ • ❦•❦ •❦ •➳━━━━قند لبانت؛نمک گیرم کرد!نمیدانم فشارم بالاست یا قندم!━━━━➳• ❦•❦ • ❦•❦ •❦ •➳━━━━حرف تازه ای ندارم…فقط….فصل خزان استکلاه بگذار سر خاطرات که….یخ زده اند….شاید یادت بی افتد جیب هایت راوقتی دستانم مهمانشان بود….━━━━➳• ❦•❦ • ❦•❦ •❦ •➳━━━━بعضی وقتهــآ…از شدت دلتنگیــــ ،گریهــ کهــــ هیچ…!!!دلــ♥ــَت می خــوآهــَد ؛هــآی هــــآی بمیــــری…!━━━━➳• ❦•❦ • ❦•❦ •❦ •➳━━━━کاش دنیاهمان چند لحظه کوتاهاز لبخند تو بوداما پیوسته!━━━━➳• ❦•❦ • ❦•❦ •❦ •➳━━━━باور کنیداگر چشم هایش را مى دیدیدتا آخرِ عمربرای تمامِ شعرهایتان قافیه داشتید━━━━➳• ❦•❦ • ❦•❦ •❦ •➳━━━━کیفیت را فدای کمیت نکنیدیک دانه نابش را داشته باشیدیک عمر به عالم و آدم پُزَش را بدهید…رنگین کمان ها به چشم بهم زدنی ناپدید میشوند…━━━━➳• ❦•❦ • ❦•❦ •❦ •➳━━━━تو قانون حقوق بشر را نقض می‌کنیبس که به طرز فجیعی دل می‌بری━━━━➳• ❦•❦ • ❦•❦ •❦ •➳━━━━توخواستنی باشمن به خواستنتتوانستن ها نذر کرده ام …━━━━➳• ❦•❦ • ❦•❦ •❦ •➳━━━━تو فقطیک « دوستت دارم » بگوتا به سعدی و حافظ بگویمشعر یعنی چه …━━━━➳• ❦•❦ • ❦•❦ •❦ •➳━━━━میـ ـ ــ ــ ــ ـــ ـان ابرها سفر می کنمهر کدام را به شکلی می بینم که دوست دارم . . .می گردم و دلخواهم را پیدا می کنم میان آدم ها اما . . .کاری از دست من ساخته نیست خودشان شکل عوض می کنندبـرای اتـفـاق هــایی که نـمـــ ــ ـ ــ ــی افتد…برای دستــی که نــگرفـتمبـرای اشکـی کـه پـاک نـکـردمبــ ــ ـــ ـــ ـــرای بـوسـه ای کــه نـبـودبـرای دوسـتـت دارمـی که مـرده به دنـیـا آمـدبـرای مـن کـه وجـودم نـبـودن اســ ــ ــ ــــت━━━━➳• ❦•❦ • ❦•❦ •❦ •➳━━━━محتاجممحتاج یک فنجان چایکه پهلویش تو باشی━━━━➳• ❦•❦ • ❦•❦ •❦ •➳━━━━داشتنِ تــــــــو ❤️یعنے بروند به جهنـــم تمامِ نداشتن‌ها …━━━━➳• ❦•❦ • ❦•❦ •❦ •➳━━━━یک صندلی نزدیکتر به تو نشستنچند قدم بیشتر با تو راه رفتنخوشبختیکوچکترین لحظه‌های حضورِ توست━━━━➳• ❦•❦ • ❦•❦ •❦ •➳━━━━که گفته زن ها می بایستبافتنِ موهایشان را یاد بگیرند ؟!این یک کارِکاملا مَردانه است …بیشتر بخوانیدشعر عاشقانه غمگینعکس صبح بخیر عاشقانه شعر عاشقانه کوتاهشعر عاشقانه برای عشقمجملات صبح بخیر عاشقانهمتن عاشقانه

 

منبع : سایت اس ام اسلر2021-06-30 23:45:02جملات عاشقانه | ۱۱۰ جمله عاشقانه برای عشقم تاثیرگذار و
عامیانه