جملات زیبا-تازه-اموزنده

زیباترین جملات سال 92

ziba-smslar

انسان های ساکت

رساترن ذهن هارادارند…

اس ام اس های خوب و زیبا در اسمسلر

….:::بقیه اس ام اس های  زیبا و تازه و اموزنده در ادامه مطلب:::…

اس ام اس های خوب و زیبا در اسمسلر

حتی خوبترین ادمها هم

صبرشان حدی دارد…!!!

اس ام اس های خوب و زیبا در اسمسلر

رابطه هاهیچگاه بامرگ طبیعی نمیمیرند

انها راخودخواهی

بداخلاقی

و غفلت ازبین میبرد

اس ام اس های خوب و زیبا در اسمسلر

هترین روزهای زندگیتان هنوزنیامده اند

منتظرشان باشید…

اس ام اس های خوب و زیبا در اسمسلر

برخی ادم هابه زندگیتان می ایند

تابرایتان نعمت باشند

وبعضی هاعبرت…

اس ام اس های خوب و زیبا در اسمسلر

وقتی روزگار شمارا در شرایط سخت میگذارد

نکویید”چرا من؟؟؟”

بگویید”نشونت میدم”

اس ام اس های خوب و زیبا در اسمسلر

اغلب مردم به نیت فهمیدن گوش نمیدهند

انها گوش میدهند که جواب دهند.

اس ام اس های خوب و زیبا در اسمسلر

اگر زن دیگری مردشمارا دزدید

هیچ انتقامی بهتر از آن نیست که بگذاریدنگهش دارد

مردان واقعی دزدیده نمیشوند…

اس ام اس های خوب و زیبا در اسمسلر

شرافت یعنی…

همیشه کاردرست راانجام دهید

حتی اگرکسی شمارا تماشا نکند

اس ام اس های خوب و زیبا در اسمسلر

همیشه دعاکنید
چشمانی داشته باشید که بهترین هارا در ادم ها ببینند
قلبی که خطاکارترین ها راببخشد
ذهنی که بدی ها رافراموش کند
وروحی که هیچگاه ایمانش به خدارا از دست ندهد

اس ام اس های خوب و زیبا در اسمسلر

سه دسته از انسانها را در زندگیتان هیچگاه از یادنبرید:
-کسانی که در سختیهایاریتان کردند
-کسانی که درسختیها رهایتان کردند
-کسانی که درسختیها گرفتارتان کردند

اس ام اس های خوب و زیبا در اسمسلر

بهتر است تنها باشید ولی خوشبخت…

تا اینکه با کسی باشید که همه کاربرایش میکنید

واودر عوض هیچ…

اس ام اس های خوب و زیبا در اسمسلر

اگر میخواهید ثروتمندباشید

تمام چیزهایی رابشمارید که دارید

وپول قادر به خریدنشان نیست