جدیدترین بیوگرافی برای اینستاگرام

جدیدترین بیوگرافی برای اینستاگرام برای شما که به دنبال متن های یک خطی زیبا و جذاب یا کپشن های کم برای قسمت بیو اینستاگرام یا دیگر اپلیکیشن ها هستید

از سایت اس ام اسلر آماده میباشد.

بیو کوتاه اینستاگرام
بیو اینستا

جدیدترین بیوگرافی برای اینستا

کاش همیشه دلیل رفتنمون رو بگیم، هیچ کس رو با چرا هاش تنها نذاریم.

.

.

مهربون باش اما ضعیف نباش …

be soft but not weak …

.

.

بزرگترین ضربہ ای کہ بہ دشمنات میتونی بزنی موفقیتته:))

??? ???? ??? ?? ?????? ???? ???????, ?? ???? ???????.✰

.

.

.

بُزرگ فكر كُن ، بُزرگ باور كُن، بزرگ عَمل كُن، و نتيجه هم بُزرگ خواهد بود..

Tʜɪɴᴋ ʙɪɢ, ʙᴇʟɪᴇᴠᴇ ʙɪɢ, ᴀᴄᴛ ʙɪɢ, ᴀɴᴅ ᴛʜᴇ ʀᴇsᴜʟᴛs ᴡɪʟʟ ʙᴇ ʙɪɢ..

.

.

سکوت چ زیباست وقتی همه دروغ میگویند !

•??????? ?? ????????? ????? ?????? ???