استاتوس سیگار و اس ام اس فاز بالا سیگاری

استاتوس سیگار و اس ام اس فاز بالا سیگاری

اس ام اس تریپ سیگاری

اس ام اس فاز بالا و سنگین دود و سیگار

استاتوس های سنگین سیگار

همه ترکم کردند به جز یک دوست قدیمی …
همان دوست سفید و کمر باریک ؛ او دود میشود و من آرام !

::

سیگاری ام کــ ـــــ ــــــ ــــ ــــرد بعد از رفتنش

کسی که :

به قلیان کشیدنم گــــــــــــــــــــیر میداد

…::: بقیه ی اس ام اس های سنگین سیگاری در ادامه مطلب :::…

آدمها برای یکدیگر نقش سیگار را بازی میکنند!
همدیگر را میکشند ، لذت میبرند ، دود میکنند ، تمامت میکنند ، خاموشت میکنند و بعد از اندک زمانی سیگاری دیگر…

√♀░▓ ╠ استاتوس سیگار و اس ام اس تریپ سیگاری ╣▓░♂√

اینکه بخواهی گریه نکنی
اینکه بخواهی مرد بمانی
اینکه بخواهی روی قولت بایستی و سیگار نکشی کار ساده ای نیست
مثل تمام کارهایی که ساده نبودند اما سهم ما شدند.
حالا دیگر شیشه پهن عینک دودی هم قرمزی چشمهایمان را قد نمی دهد…

 

√♀░▓ ╠ استاتوس سیگار و اس ام اس تریپ سیگاری ╣▓░♂√

من سیگار میکشم تو نگاهم میکنی…
نگاه سردت چه درمانی ست بر داغ سیگار!!!!

 

√♀░▓ ╠ استاتوس سیگار و اس ام اس تریپ سیگاری ╣▓░♂√

اولین باری که عشقم فهمید سیگار میکشم ،مثل بارون بارید . . .
با گریه قسمم داد ” توروخدا دیگه نکش توروخدا ترکش کن ” صداش تو گوشمه هنوز !
اما من هنوزم که هنوزه دارم میکشم . . .
آخه چون اونم قسم خورده بود که ترکم نکنه ولی رفت .

 

√♀░▓ ╠ استاتوس سیگار و اس ام اس تریپ سیگاری ╣▓░♂√

در امتداد دود سیگارم خط گیسوان کسی تکرار می شود که همه هستی مرا به باد داد …

 

√♀░▓ ╠ استاتوس سیگار و اس ام اس تریپ سیگاری ╣▓░♂√

اولین بار بود که از سیـگار متنفر شدم وقتی لبانت طعم سیـگار میداد و من میدانستم که تو سیـگار نمیکشی!

 

√♀░▓ ╠ استاتوس سیگار و اس ام اس تریپ سیگاری ╣▓░♂√

لعنت به تو که شده اى تنها رفیق روزهاى دلتنگى ام؛ لعنت به تو که شده اى سنگ صبور خلوت هاى هرشبم؛ لعنت به تو که او از من دست کشیدو… تو نمیکشى؛ لعنت به تک تک نخ هاى سیگار دنیا.

 

√♀░▓ ╠ استاتوس سیگار و اس ام اس تریپ سیگاری ╣▓░♂√

عکس دل و جیگر سیاه میزنن رو پاکت سیگار که به خیال خودشون ما رو ترک بدن …
مَشتی ما اگه دل و جیگرمون نسوخته بود که سمت سیگار نمیرفتیم …

 

√♀░▓ ╠ استاتوس سیگار و اس ام اس تریپ سیگاری ╣▓░♂√

من برای او فقط یک نخ سیگار بودم
کامش را گرفت و زیر پاهایش لهم کرد…

 

√♀░▓ ╠ استاتوس سیگار و اس ام اس تریپ سیگاری ╣▓░♂√

عشق یعنی : با وجود هزار دلیل برای رفتن ، دنبال یه بهونه باشی ؛ واسه موندن !

 

√♀░▓ ╠ استاتوس سیگار و اس ام اس تریپ سیگاری ╣▓░♂√

حالا که هستی کام می گیرم از عمق “بودنت” و دود می کنم همه فاصله ها را با یک پک عمیق از “داشتنت”

 

√♀░▓ ╠ استاتوس سیگار و اس ام اس تریپ سیگاری ╣▓░♂√

به چه آسانی ترکم کردی و من به چه آسانی سالهاست که در ترک همین پک آخرم !

 

√♀░▓ ╠ استاتوس سیگار و اس ام اس تریپ سیگاری ╣▓░♂√

تلخ ترین قصه دنیاست :
صبح تا شب بخندی اما شب تا صبح تنهایی سیگار بکشی !

 

√♀░▓ ╠ استاتوس سیگار و اس ام اس تریپ سیگاری ╣▓░♂√

تو که نیستی انگار دنیا نیست و هیچ چیز و هیچکس با من راه نمی آید در نبودت ، نه دلم و نه نفسهایم …
این جور وقت ها فقط چشمانم خوب اشک میریزند و سیگار هایم قشنگ دود میکنند !

 

√♀░▓ ╠ استاتوس سیگار و اس ام اس تریپ سیگاری ╣▓░♂√

و چه شبهایی بود بعد از اندک عشق بازی با سیگار با خیال تو به خواب خیانت فرو می رفتم …
سیگار خیانت مرا می دید و می سوخت ولی باز دستانم را رها نمی کرد !

 

√♀░▓ ╠ استاتوس سیگار و اس ام اس تریپ سیگاری ╣▓░♂√