اشعار فردوسی در مورد عشق و خداوند (گلچین زیباترین اشعار فردوسی)

اشعار فردوسی درباره عشق و خداوند

در این بخش به مناسبت 25 اردیبهشت روز بزرگداشت فردوسی مجموعه ای گلچین شده از اشعار فردوسی در مورد عشق و خداوند را ارائه کرده ایم.

ابوالقاسم فردوسی طوسی (۳۲۹ هجری قمری – ۴۱۶ هجری قمری)، شاعر حماسه‌سرای ایرانی و سرایندهٔ شاهنامه، حماسهٔ ملی ایران، است. فردوسی را بزرگ‌ترین سرایندهٔ پارسی‌گو دانسته‌اند که از شهرت جهانی برخوردار است. فردوسی را حکیم سخن و حکیم طوس گویند.

من از دخت مهراب گریان شدم
چو بر آتش تیز بریان شدم

ستاره شب تیره یار منست
من آنم که دریا کنار منست

به رنجی رسیدستم از خویشتن
که بر من بگرید همه انجمن

***

نگار تو اینک بهار منست
مر این پرنیان غمگسار منست

***

به یزدان چنین گفت کای دادگر

تو دادی مرا دانش و زور و فر

چو دیدار یابی به شاخ سخن

بدانی که دانش نیاید به بن

اگر چند بخشی ز گنج سخن

بر افشان که دانش نیاید به بن

***

اشعار فردوسی در مورد عشق و خداوند (گلجین زیباترین اشعار فردوسی)

ابا داور پاک گفتم به راز

که ای چاره خلق و خود بی نیاز

رسیده به هر جای برهان تو

نگردد فلک جز به فرمان تو

یکی بنده ام با دلی پر گناه

به نزد خداوند خورشید و ماه

امیدم به بخشایش تست و بس

به چیزی دگر نیستم دسترس

به بد مهری من روانم مسوز

به من بازبخش و دلم برفروز

***

اشعار در مورد خدا از فردوسی

خداوند ناهید و کیوان وهور

ازویست شاهی و زویست زور

همه بندگانیم و ایزد یکیست

خداوند هست و خداوند نیست

دلش خسته تر زان و تین زارتر

سخن هر چه بر بنده دشوار تر

که فرمان دهد کردگار جهان

گشاده تر آن باشد اندر نهان

***

همین بود کام دل افروزیم
که روزی بود دیدنت روزیم

***

☑ مطلب مشابه: اشعار فردوسی + عکس نوشته و مجموعه شعر فردوسی شاعر محبوب ایرانی

اشعار فردوسی در مورد عشق و خداوند (گلجین زیباترین اشعار فردوسی)

به نام خداوند جان و خرد
کزین برتر اندیشه برنگذرد

خداوند نام و خداوند جای
خداوند روزی ده رهنمای

خداوند کیوان و گردان سپهر
فروزنده ماه و ناهید و مهر

ز نام و نشان و گمان برترست
نگارنده بر شده پیکرست

به بینندگان آفریننده را
نبینی مرنجان دو بیننده را

نیابد بدو نیز اندیشه راه
که او برتر از نام و از جایگاه

سخن هرچه زین گوهران بگذرد
نیابد بدو راه جان و خرد

خرد گر سخن برگزیند همی
همان را گزیند که بیند همی

ستودن نداند کس او را چو هست
میان بندگی را ببایدت بست

خرد را و جان را همی سنجد اوی
در اندیشه سخته کی گنجد اوی

بدین آلت رای و جان و زبان
ستود آفریننده را کی توان

به هستیش باید که خستو شوی
ز گفتار بی‌کار یکسو شوی

پرستنده باشی و جوینده راه
به ژرفی به فرمانش کردن نگاه

توانا بود هر که دانا بود
ز دانش دل پیر برنا بود

***

شعر کوتاه عشق از فردوسی

بکام تو بادا سپهر بلند
ز چشم بدانت مبادا گزند

***

کسی زنده بر آسمان نگذرد

مگر آن که با عشق یزدان پرد

سرانجام بستر بود تیره خاک

بپرّد روان سوی یزدان پاک

اگر مرگ داد است، بیداد چیست

ز بیداد این همه بانگ و فریاد چیست

از این راز جان تو آگاه نیست

بدین پرده اندر تو را راه نیست

چنان که داد است بیداد نیست

چون داد آمده است بانگ و فریاد نیست

***

☑ مطلب مشابه: اشعار شاهنامه فردوسی + گزیده اشعار فردوسی با موضوعات مختلف

اشعار فردوسی در مورد عشق و خداوند (گلجین زیباترین اشعار فردوسی)

چراغست مر تیره شب را بسیچ
به بد تا توانی تو هرگز مپیچ

چو سی روز گردش بپیمایدا
شود تیره گیتی بدو روشنا

پدید آید آنگاه باریک و زرد
چو پشت کسی کو غم عشق خورد

چو بیننده دیدارش از دور دید
هم اندر زمان او شود ناپدید

دگر شب نمایش کند بیشتر
ترا روشنایی دهد بیشتر

به دو هفته گردد تمام و درست
بدان باز گردد که بود از نخست

بود هر شبانگاه باریک‌ تر
به خورشید تابنده نزدیک‌ تر

بدینسان نهادش خداوند داد
بود تا بود هم بدین یک نهاد

***

اشعار کوتاه از فردوسی

ز مهر تو دیریست تا خسته ام
به بند هوای تو دل بسته ام

***

ستایش کنم ایزد پاک را

که گویا و بینا کند خاک را

بموری دهد مالش نره شیر

کند پشه بر پیل جنگی دلیر

به گیتی نبینم همی یار کس

جز ایزد مرا نیست فریاد رس

***

مطالب مرتبط

شعر در مورد ظلم + مجموعه اشعار کوتاه و بلند از شاعران معروف…

جملات در مورد گرانی + متن های سنگین و غمگین در مورد فقر و…

اشعار فردوسی در مورد عشق و خداوند (گلجین زیباترین اشعار فردوسی)

همه دست یک سر به یزدان زنیم

منی از تن خویشتن بفکنیم

اگر چندت اندیشه گردد دراز

هم از پاک یزدان نه ای بی نیاز

***

تویی در جهان مرمرا چشم راست
به جز تو دلم آرزویی نخواست

***

از آغاز باید که دانی درست

سر مایه ی گوهران از نخست

که یزدان ز ناچیز چیز آفرید

بدان تا توانایی آرد پدید

***

☑ مطلب مشابه: شعر موفقیت و کامیابی + اشعار در مورد تلاش کردن از شاعران معروف

اشعار بلند در مورد فردوسی

نگویی مرا تا مراد تو چیست
که بر چهر تو فر چهر پری‌ست

هر آن کس که از دور بیند ترا
شود بیهش و برگزیند ترا

من اینک به پیش تو استاده‌ ام
تن و جان شیرین ترا داده‌ ام

ز من هرچ خواهی همه کام تو
برآرم نپیچم سر از دام تو

بهانه چه داری تو از مهر من
بپیچی ز بالا و از چهر من

که تا من ترا دیده‌ام برده‌ ام
خروشان و جوشان و آزرده‌ ام

همی روز روشن نبینم ز درد
برآنم که خورشید شد لاجورد

کنون هفت سال‌ست تا مهر من
همی خون چکاند بدین چهر من

یکی شاد کن در نهانی مرا
ببخشای روز جوانی مرا

***

ز یاقوت سرخست چرخ کبود
نه از آب و گرد و نه از باد و دود

به چندین فروغ و به چندین چراغ
بیاراسته چون به نوروز باغ

روان اندرو گوهر دلفروز
کزو روشنایی گرفتست روز

ز خاور برآید سوی باختر
نباشد ازین یک روش راست‌تر

ایا آنکه تو آفتابی همی
چه بودت که بر من نتابی همی

***

اشعار فردوسی در مورد عشق و خداوند (گلجین زیباترین اشعار فردوسی)

چو رخساره بنمود سهراب را
ز خوشاب بگشاد عناب را

یکی بوستان بد در اندر بهشت
به بالای او سرو دهقان نکشت

دو چشمش گوزن و دو ابرو کمان
تو گفتی همی بشکفد هر زمان

***

ربخندد بدو گورید ای شوخ چشم

به عشق تو گریان نه از درد و خشم

نخندد زمین تا نگرید هوا

هوا را نخوانم کف پادشا

که باران او در بهاران بود

نه چون همت شهریاران بود

***

ز مهر تو دیریست تا خسته ام

به بند هوای تو دل بسته ام

بکام تو بادا سپهر بلند

ز چشم بدانت مبادا گزند

نگار تو اینک بهار منست

مر این پرنیان غمگسار منست

همین بود کام دل افروزیم

که روزی بود دیدنت روزیم

تویی در جهان مرمرا چشم راست

به جز تو دلم آرزویی نخواست

***

☑ مطلب مشابه: اشعار شفیعی کدکنی + مجموعه شعر عاشقانه و غزلیات این شاعر

اشعار زیبای فردوسی

به کردار افسانه از هر کسی
شنیدم همی داستانت بسی

چو این داستان‌ ها شنیدم ز تو
بسی لب به دندان گزیدم ز تو

بجستم همی کتف و یال و برت
بدین شهر کرد ایزد آبشخورت

توراام کنون گر بخواهی مرا
نبیند جزین مرغ و ماهی مرا

یکی آنک بر تو چنین گشته‌ام
خرد را ز بهر هوا کشته‌ام

ودیگر که از تو مگر کردگار
نشاند یکی پورم اندر کنار

مگر چون تو باشد به مردی و زور
سپهرش دهد بهره کیوان و هور

سه دیگر که اسپت به جای آورم
سمنگان همه زیر پای آورم

***

بنام خداوند خورشید و ماه

که دل را بنامش خرد داد راه

خداوند هستی و هم راستی

نخواهد ز تو کژی و کاستی

***

به نام خداوند جان و خرد

کزین برتر اندیشه برنگذرد

خداوند نام و خداوند جای

خداوند روزی ده رهنمای

خداوند کیوان و گردان سپهر

فروزنده ماه و ناهید و مهر

ز نام و نشان و گمان برترست

نگارنده ی بر شده پیکرست

به بینندگان آفریننده را

نبینی مرنجان دو بیننده را

نیابد بدو نیز اندیشه راه

که او برتر از نام و از جایگاه

سخن هر چه زین گوهران بگذرد

نیابد بدو راه جان و خرد

خرد گر سخن برگزیند همی

همان را گزیند که بیند همی

ستودن نداند کس او را چو هست

میان بندگی را ببایدت بست

خرد را و جان را همی سنجد اوی

در اندیشه ی سخته کی گنجد اوی

بدین آلت رای و جان و زبان

ستود آفریننده را کی توان

به هستیش باید که خستو شوی

ز گفتار بی‌کار یک سو شوی

پرستنده باشی و جوینده راه

به ژرفی به فرمانش کردن نگاه

توانا بود هر که دانا بود

ز دانش دل پیر برنا بود

از این پرده برتر سخن‌ گاه نیست

ز هستی مر اندیشه را راه نیست

***

☑ مطلب مشابه: اشعار یاد خدا + مجموعه شعر یاد خداوند بزرگ و پرودگار جهان از شاعران مختلف

دل روشن من چو برگشت ازوی

سوی تخت شاه جهان کرد روی

که این نامه را دست پیش آورم

ز دفتر به گفتار خویش آورم

بپرسیدم از هر کسی بیشمار

بترسیدم از گردش روزگار

مگر خود درنگم نباشد بسی

بباید سپردن به دیگر کسی

و دیگر که گنجم وفادار نیست

همین رنج را کس خریدار نیست

برین گونه یک چند بگذاشتم

سخن را نهفته همی داشتم

سراسر زمانه پر از جنگ بود

به جویندگان بر جهان تنگ بود

ز نیکو سخن به چه اندر جهان

به نزد سخن سنج فرخ مهان

اگر نامدی این سخن از خدای

نبی کی بدی نزد ما رهنمای

به شهرم یکی مهربان دوست بود

تو گفتی که با من به یک پوست بود

مرا گفت خوب آمد این رای تو

به نیکی گراید همی پای تو

نبشته من این نامه پهلوی

به پیش تو آرم مگر نغنوی

گشاده زبان و جوانیت هست

سخن گفتن پهلوانیت هست

شو این نامه خسروان بازگوی

بدین جوی نزد مهان آبروی

چو آورد این نامه نزدیک من

برافروخت این جان تاریک من

***

که من عاشقم همچو بحر دمان
ازو بر شده موج تا آسمان

پر از پور سامست روشن دلم
به خواب اندر اندیشه زو نگسلم

همیشه دلم در غم مهر اوست
شب و روزم اندیشه چهر اوست

مرا مهر او دل ندیده گزید
همان دوستی از شنیده گزید

برو مهربانم به بر روی و موی
به سوی هنر گشتمش مهرجوی

***

بدارم وفای تو تا زنده ام
روان را به مهر تو آکنده ام

***

به نام خداوند خورشید و ماه

که او داد بر نیک و بد دستگاه

وزویست پیروزی و هم شکست

به نیک و به بد زو بود کام و دست

جهان و مکان و زمان آفرید

پی مور و کوه گران آفرید

خرد داد و جان و تن زورمند

بزرگی و دیهیم و تخت بلند

رهایی نیابد سر از بند اوی

یکی را بود فر و اورند اوی

یکی را دگر شور بختی بود

نیاز و غم و درد و سختی بود

یکی را ز چاه آورد سوی گاه

یکی را ز ماهی برد سوی ماه

ز رخشنده خورشید تا تیره خاک

همه داد بینم ز یزدان پاک

منبع Wikipedia

متن در مورد فروتنی + جملات و سخنان زیبا در مورد تواضع و فروتن بودن

متن و جملات در مورد فروتنی

جملات، متن های آموزنده و سخنان بزرگان در مورد فروتنی، تواضع و فروتن بودن را در این قسمت روزانه گردآوری کرده ایم.

از این مصیبتی گرانتر نیست که ابلهان، دانایان را به فروتنی بخوانند.

***

ز خاک آفریـــــــدت خداوند پاک

پس ای بنده افتادگی کن چو خاک

تواضع سر رفعـــــــــت افرازدت

تکـــــــــــــــبر به خاک اندر اندازدت

***

☑ مطلب مشابه: متن در مورد قدرت + جملات و سخنان فلسفی بزرگان در مورد توان و قدرت

انسان فروتن، کسی است که در فضیلت خود، هم دارای باور است و هم فروتنی دارد، ولی همچنین، توانایی درک محدودیت هر یک را نیز دارا است.((شری کارتر اسکات))

***

از این مصیبتی گرانتر نیست که ابلهان، دانایان را به فروتنی بخوانند.

***

متن در مورد فروتنی

عکس نوشته در مورد فروتنی

از این مصیبتی گرانتر نیست که ابلهان، دانایان را به فروتنی بخوانند.((گوته))

***

تا زمانی که به قدرت نرسیده ای فرمانبردار باش و چون به آن رسیدی، فروتن.

***

☑ مطلب مشابه: جملات سنگین در مورد قوی بودن دختر + متن های زیبا در مورد استقلال و قدرت دختران

متن در مورد فروتنی

دریاها نماد فروتنی هستند؛ در نهاد خود کوههایی فراتر از خشکی دارند، اما هیچ گاه آن را به رخ ما نمی کشند.((اُرد بزرگ))

***

همیشه دوست داشتم فرصتی دست می داد تا فروتنی را تمرین کنم، اما همواره به یاد می آوردم که من مهمتر از آن هستم که اوقاتم را صرف چنین اموری کنم.((اسحاق سینگر))

***

متن در مورد فروتنی

انسان همچون رودخانه است؛ هرچه عمیق تر باشد آرام تر و متواضع تر است.

“مثل آلمانی”

***

☑ مطلب مشابه: شعر در مورد توانایی انسان + متن و جملات زیبا در مورد قدرت انسان

متن در مورد فروتنی

جملات زیبا در مورد تواضع داشتن

اگر فروتن باشید، بهتر یاد می‌گیرید. من در فروتنی، هیچ چیز هیجان‌انگیز دیگری پیدا نکردم؛ مگر دست کم همانی که هست.((جان دونر))

مطالب مرتبط

سخنان جالب بنجامین فرانکلین + متن های آموزنده و جملات زیبا…

سخنان انگیزشی آلبرت انیشتین و جملات آموزنده از فیزیکدان…

***

تکبر، زاییده قدرت مادی است و فروتنی، زاییده ضعف معنوی.

***

تا زمانی که به قدرت نرسیده ای فرمانبردار باش و چون به آن رسیدی، فروتن.((آناتول فرانس))

***

متن در مورد فروتنی

پدر و مادر، زندگیشان را با فروتنی به فرزند می بخشند.((اُرد بزرگ))

***

اگر گام در معبدی نهادی تا اوج فروتنی و هراس خود را نشان دهی، برای همیشه برتری کسی را نسبت به کس دیگر نخواهی یافت. برای تو کافی است گام در معبدی نهی، بی آنکه کسی تو را ببیند.((جبران خلیل جبران))

***

جملات مذهبی در مورد فروتنی

رسول اکرم صلى الله علیه و آله :
خداى متعال به من وحى فرمود که متواضع باشید، تا هیچ کس بر دیگرى فخر نفروشد و احدى به دیگرى زورگویى و تجاوز نکند.

***

من بر این باورم که عشق به یک شخص ِبزرگوار، بیش از هر چیز دیگر به انسان فروتنی می آموزد.((آندره ژید))

***

☑ مطلب مشابه: متن در مورد ادب و احترام + مجموعه اشعار و جملات زیبا در مورد رعایت احترام و ادب

متن در مورد فروتنی

تکبر، زاییده قدرت مادی است و فروتنی، زاییده ضعف معنوی.((نیچه))

***

فروتنی مانند دیگر صفات اخلاقی، دارای افراط و تفریط و حد وسط است. حد افراط، تکبر و حد تفریط، پذیرش ذلت و پستی و حدوسط آن تواضع است. آنچه ستایش شده است و فضیلت محسوب می شود، همان کوچکی کردن بدون پذیرش ذلت و پستی است.

***

متن در مورد فروتنی

دانش، انسان را فروتن می کند و نادانی موجب ادعا و خودستایی می شود.((جان کایزل))

***

فروتنی، نردبان بزرگی و بلندی است.((ویلیام شکسپیر))

***

☑ مطلب مشابه: متن بخشش و جملات خاص در مورد بخشیدن + عکس نوشته های بخشش

متن در مورد فروتنی

فروتنی، نردبان بزرگی و بلندی است.

***

انسان همچون رودخانه است؛ هرچه عمیق تر باشد آرام تر و متواضع تر است.((مثل آلمانی))

متن قشنگ و فلسفی + جملات قشنگ دلنشین، عاشقانه، در مورد زندگی و فلسفی

متن و جملات فلسفی قشنگ و زیبا را در این بخش قرار داده ایم. این متن های دلنشین با موضوعات مختلف عاشقانه، احساسی، در مورد زندگی، رمانتیک، فلسفی، مفهومی و … هستند و برای اشتراک گذاری در اینستاگرام و یا تلگرام و یا زیر عکس و کپشن مناسب هستند.

متن و جملات قشنگ و زیبای فلسفی

شما اجازه نمی دهید افراد عوضی در منزلتان ساکن شوند

پس چرا اجازه می دهید (افکار عوضی) ساکن مغزتان شوند . . . ؟

***

تنها چیزی که در دنیا می توانی نغییرش دهی،
خودت هستی
و با این کار دنیا را متحول می کنی.

***

اینکه به گذشته خود نگاه کنید اشکالی ندارد

اشکال وقتیست که به آن زل بزنید . . .

***

آنجایی که باد نمی وزد
آدمها دو دسته میشوند :
آنهایی که بادبادکشان را جمع میکنند
و آنهایی که میدوند
که بادبادکشان بالا بماند.

☑ مطلب مشابه: متن در مورد مشکلات زندگی + جملات قوی بودن در مقابل مشکل و سختی

متن قشنگ و فلسفی

متن زیبای فلسفی و مفهومی

یک رابطه دونفره وقتی دونفر هیچ مشکلی با هم ندارند، حتما یکی از آنها تمام حرف های دلش را نمیگوید…

***

دوست داشتن را باید گفت

بیشتر دوست نداشتن ها نتیجه ی نگفتن دوست داشتن هاست . . .

(ویکتور هوگو)

***

وقتی غمگین هستید، دنیا شما را به مسخره میگیرد.
وقتی خوشحالید، دنیا به شما لبخند میزند.
اما وقتی دیگران را خوشحال میکنید، دنیا به شما تعظیم میکند.

***

جهان سوم
جاییست که مردمانش
بجای حل مشکلات ،سعی میکنند تا
خودشان را به بهترین نحو با آن
تطبیق دهند

متن قشنگ و فلسفی

عکس نوشته مفهومی زیبا

دوست خوب غمها را از بین نمی برد اما کمک می کند با وجود غمها محکم بایستیم

درست مثل چتر خوب که باران را متوقف نمی کند ، اما کمک می کند آسوده زیر باران بایستیم . . .

***

مرد شدن حاصل یک لقاح اتفاقی است
اما مرد بار آمدن و زیستن
حاصل تلاش و غلبه بر سختی هاست
و مردی جاودانه شدن
حاصل یک عمر نیک نامی است

***

عاشق طرز فکر آدمها نشید ، آدمها زیبا فکر میکنند ، زیبا حرف میزنند ، اما زیبا زندگی نمیکنند

(رومن پولانسکی)

***

خودت را
به هیچ زبانی
برای کسی ترجمه نکن
آنکس که دوستت دارد
بایدهمه آنچه که
هستی رااز لا به لای
حرف های نگفته ات
ازعمق نگاه ساده ات از
حسادت دستهای مهربانت بفهمد

☑ مطلب مشابه: متن فلسفی + جملات فلسفی مفهومی به زبان انگلیسی و با ترجمه فارسی

متن قشنگ و فلسفی

جمله کوتاه فلسفی عاشقانه

گاهی هیچکس را نداشته باشی بهتر است
داشتن بعضی ها، تنها ترت می کند

***

از آنچه که گذشت

از آنچه که شکست

از آنچه که نشد

از آنچه که ریخت

حسرت نخور

زندگی اگر آسان بود با گریه آغاز نمیشد . . .

***

اکثر مردم گوش می دهند، نه برای فهمیدن

بلکه گوش می دهند برای جواب دادن

***

گذران زندگی به من آموخت که ..
آدم ها معمولا چیز هایی را از دست میدهند که
از داشتنشان مطمئن هستند

متن قشنگ و فلسفی

متن و جملات عاشقانه و احساسی فلسفی

خودت باش

نه تندیسی که دیگران می خواهند

وقتی روحت را قالب فکر دیگران می کنی

زیبا می شوی به چشمشان اما قبول کن

تمام مجسمه ها شکستنی هستند ، در کمال زیبایی . . .

☑ مطلب مشابه: متن عاشقانه فلسفی + جملات فلسفی سرشار از عشق زیبا برای یار و همسر

متن قشنگ و فلسفی

وقتی مشت خود را گره می کنید

نه کسی می تواند چیزی را در دستتان بگذارد و نه شما می توانید چیزی را از جا بلند کنید

بعضی وقت ها مشکله که مشتت رو باز کنی

ولی باید این کارو بکنی

***

حرف مردم مانند
موج دریاست
اگر در مقابلش بایستی
خسته ات میکند!!
واگر با آن همراهی کنی
غرقت میکند!!
قرار نیست که همه آدمها شما را درک کنند
و این اشکالی ندارد.
آنها حق دارند نظر دهند و شما
کاملا حق دارید آنرا نادیده بگیرید

متن قشنگ و فلسفی

سرانجام کشف شد که

صاحب بیمارترین افکار و خشن ترین قلبها

مردانی هستند که زود به زود عاشق می شوند . . .

(روسکین)

***

احمق ها هیچ گاه کمتر از عهد کنونی محبوبیت نداشتنه اند، چون خردمندان به جای آنان خودنمایی میکنند و نمیدانند از عقل خود چگونه بهره ببرند زیرا رفتارشان تؤام با تقلید است . . .

***

چو با صدقه منّت گذارى به کَس

تو را این چنین بذل و انفاق بس‏

گناهش ز اجرش بود بیشتر

مزن بر دل بینوا نیشتر . . .

***

در دریای پرتلاطم زندگی همیشه موجی را می توان یافت که اگر با آن حرکت کنید شما را به ساحل خوشبختی می رساند …

***

مطالب مرتبط

متن زیبا برای پشت نویسی کتاب با جملات زیبا در مورد کتاب و…

جملات تبریک عید نوروز به مادر + 30 متن زیبای تبریک سال نو به…

جملات تبریک عید نوروز 1401 به رفیق + 30 متن زیبای تبریک سال…

همیشه”دعا” کنیدچشمانی داشته باشید
که”بهترین ها”راببیند
قلبی که”خطاها”راببخشد
ذهنی که”بدیها”رافراموش کند
و روحی که”عاشق خالق” باشد

☑ مطلب مشابه: متن فلسفی تکان دهنده (جملات عاشقانه | با معنی | مفهومی | عارفانه)

متن قشنگ و فلسفی

سخنان فلسفی بزرگان

موانع آن چیزهای وحشتناکی هستند که وقتی چشمتان را از هدف بر می دارید به نظر می رسند . . .

(هنری فورد)

***

هرگز به گذشته برنگرد

اگر سیندرلا برای برداشتن کفشش برمیگشت هیچوقت پرنسس نمیشد . . .

***

اگر کسی را دوست داری ، رهایش کن سوی تو برگشت از آن توست و اگر برنگشت از اول برای تو نبوده . . .

***

بزرگان خود را گرامى شمار / تو را گر بود جان من این شعار

کنند از تو کوچک تران احترام‏ / به نیکىّ و خوبى برند از تو نام‏ . . .

***

انسان هرگز نمیتواند از رویاهای خود دست بکشد

رویا خوراک روح است. همانطور که غذا خوراک تن است

در زندگی بارها رویاهامان را فرو ریخته، و تمناهامان را ناکام می بینیم، اما باید به دیدن رویا بپردازیم

اگرنه ، روحمان میمیرد

خاطرات یک مغ – پائولو کوئیلو

☑ مطلب مشابه: متن فلسفی عاشقانه سنگین + جملات فوق العاده سنگین و عمیق عاشقی

متن قشنگ و فلسفی

متن زیبای مفهومی با موضوع زندگی

در زندگی باید دو عامل را هدف زندگی قرار داد :
رسیدن به آنچه که می خواهی
لذت بردن از آن

***

“خشم” احساسی است که باعث می شود

زبان شما سریع تر از “عقلتان” کار کند . . .

***

هیچگاه فصل اول زندگیتان را به فصل بیستم زندگی کسی مقایسه نکنید . . .

***

سفر، زندگی را بی هیچ تلاش عارفانه ای در لحظه ی حال نگه میدارد زیرا همه چیز تازه است

و هیچ چیز تا تو نخواهی به روال تکراری و بی نیاز به کنترل فرو نمی غلتد .

فقط در آن لحظه در لحظه ی حال ، حال کامل ، خویشتن های گذشته

و آینده ی تو یکی می شوند و همه چیز به نقطه ی صفر می رسد …

جنگل پنیر – فرشته احمدی

متن قشنگ و فلسفی

جمله و متن مفهومی و فلسفی زیبا

گذشت زمان بر آنها که منتظر می مانند بسیار کند، بر آنها که می‏هراسند بسیار تند، بر آنها که به سر خوشی می گذرانند بسیار کوتاه است…

***

اگر بدانید بسیاری از مردم

هزاران بار بیشتر به یک سردرد معمولی خود اهمیت می دهند تا به خبر مرگ من و شما

دیگر نگران نخواهید شد که درباره شما چه فکری می کنند!

(دیل کارنگی)

***

فرار از مشکلات مسابقه ای است که

هرگز در آن برنده نخواهید شد . . .

***

با کلاس بودن یعنی آنکه بدانید چه بگویید، چه زمانی بگویید و چه زمانی خاتمه اش دهید . . .

***

من بااستعداد بودم. یعنی هستم
بعضی وقت‌ها به دست‌هام نگاه می‌کنم و فکر می‌کنم که می‌توانستم پیانیست بزرگی شوم
یا یک چیز دیگر. ولی دست‌هام چه‌کار کرده‌اند
یک جایم را خارانده‌اند، چک نوشته‌اند، بند کفش بسته‌اند، سیفون کشیده‌اند و غیره
دست‌هایم را حرام کرده‌ام. همین‌طور ذهنم را

عامه پسند – چارلز بوکوفسکی

☑ مطلب مشابه: کپشن اخلاقی و فلسفی (متن و جملات با معانی زیبا برای زیر عکس و استوری)

متن قشنگ و فلسفی

جملات سنگین قشنگ و تیکه دار

انسان سه راه دارد :

راه نخست از اندیشه می گذرد ، این والاترین راه است !

راه دوم از تقلید می گذرد ، این آسان ترین راه است !

راه سوم از تجربه می گذرد ، این تلخ ترین راه است !

***

خطایم را در منظر نگاه دیگران به رویم نیاور ، آنگاه بی شک مدیر قلب من خواهی بود !

(مارتین روت)

***

اعتماد ساختنش سالها طول میکشد ، تخریبش چند ثانیه و ترمیمش تا ابد . . .

***

بهترین ترکیبی که هر پدر و مادری می‌توانند داشته باشند

پدری است که در پشت چهره‌ی قاطع خود ، مهربان باشد

و مادری که در پشت چهره‌ی مهربانش ، قاطع باشد . . .

***

قرار نیست در کاری عالی باشید تا آن را شروع کنید

قرار است آن را شروع کنید تا در آن کار عالی شوید . . .

***

متن و سخنان آموزنده برای کپشن

به جای اینکه قصه هایی برای فرزندانمان بگوییم که به خواب بروند

سعی کنیم قصه هایی بگوییم که بیدار شوند . . .

***

هنگامی که در زندگی اوج میگیری

دوستانت می فهمند تو چه کسی بودی

اما هنگامی که در زندگی، به زمین می خوری

آنوقت تو میفهمی که دوستانت چه کسانی بودند . . .

***

به دشمنانت هزاران بار فرصت بده تا با تو دوست شوند

اما به دوستانت یک فرصت هم نده که دشمنت شوند

زیرا دوستانت جای عمیق زخمهای دلت را دقیق می دانند . . .

***

“عیوب” دیگران را با انگشتان “کثیف” نشان نده . . .

(مثل ایتالیایی)

☑ مطلب مشابه: سخنان انگیزشی آلبرت انیشتین و جملات آموزنده از فیزیکدان برجسته

جملات تاکیدی دوست داشتن خود + سخنان بزرگان در مورد حس عشق به خود

در این بخش جملات زیبای تاکیدی دوست داشتن خود و سخن بزرگان در مورد عشق به خود را آماده کرده ایم.

دوست داشتن خود و عشق به خود شاید کار آسانی نباشد. وقتی که ما کاری را کمتر از حد انتظار انجام دهیم، ممکن است که اهی اوقات در اضطراب عدم خوب بودن قرار بگیریم و به جای اینکه خودمان به دلیل آنچه انجام داده ایم قدردانی کنیم، خودمان را به بدترین شکل قضاوت می کنیم.

در این مطلب سخنان بزرگان و جملات تاکیدی در مورد دوست داشتن خود و عشق به خود را گلچین کرده ایم و امیدواریم از خواندن این جملات لذت ببرید.

سخنان بزرگان و جملات تاکیدی دوست داشتن خود

یک گل فکر نمی کند که با گل کنار آن رقابت کند. فقط شکوفا می شود.

***

دوست داشتن خود بزرگترین انقلاب است.

***

آرامش درونی از لحظه ای که آن را انتخاب می کنید اجازه نمی دهد شخص دیگری یا رویدادی احساسات شما را کنترل کند.

***

دوست داشتن خود این است که بدانید نیازی نیست که خوب باشید.

***

عشق درمان معجزه آسایی است. عشق ورزیدن به خودمان معجزه می کند.

***

شما یک اثر هنری هستید همه شما را درک نخواهند کرد، اما افرادی که شما را دوست داشته باشند هرگز فراموش تان نخواهند کرد.

***

من به دنبال فرار از تاریکی های خودم نیستم، من یاد گرفتم که خودم را اینجا دوست داشته باشم.

***

✅ مطلب مشابه: جملات تاکیدی مثبت + متن و عبارات انرژی بخش برای زندگی بهتر و مثبت

هرگز در برابر دیگران تسلیم نشوید و این شامل تسلیم نشدن در مورد خودتان نیز می شود.

***

بدون قید و شرط به خودتان عشق بورزید و به این ترتیب دیگران را به زندگی خود جذب خواهید کرد که بدون هیچ شرایطی شما را دوست خواهند داشت.

***

جملات تاکیدی دوست داشتن خود

متن دوست داشتن خود

اگر خود را دوست نداشته باشید، هیچ کس شما را دوست ندارد. نه تنها این، شما خوب نمی توانید به دیگران علاقه مند شوید. عشق با علاقه به خودتان شروع می شود.

***

عشق به خودتان شما را خودخواه نمی کند. شما را غیرقابل تخریب می کند.

***

یبایی، لحظه ای که تصمیم گرفتید خودتان باشید، آغاز می شود.

***

ابطه شما با خودتان، نوع روابط شما با دیگران را تعیین می کند.

***

هیچ دلیلی در مجازات آینده شما برای اشتباهات گذشته وجود ندارد. خودتان را ببخشید، با درس از آن رشد کنید و سپس آن ها را رها کنید.

***

من بدون قید و شرط خودم را قبول دارم.

***

وقتی من خودم را همانطور که هستم می پذیرم، از احساس نیاز به شما برای پذیرش من، آزاد می شوم.

***

هیچ کس شما نیست و این قدرت شماست.

***

✅ مطلب مشابه: متن های مثبت و انرژی دهنده برای زندگی خوب و ثروتمند شدن

صرف نظر از اینکه دیگران نسبت به من چه احساسی دارند، امروز تصمیم می گیرم خودم را دوست داشته باشم.

***

به خودتان یادآوری کنید که شما موفق نمی شوید تا زمانیکه خودتان باشید.

مطالب مرتبط

جملات تاکیدی مثبت برای عشق + متن های مثبت انرژی دهنده برای…

جملات تاکیدی مثبت برای سلامتی + متن های انگیزشی برای حفظ…

***

جملات تاکیدی عشق به خود

برای اینکه عاشق خودتان باشید، نمی توانید از تجربیاتی که شما را شکل داده است متنفر باشید.

***

عتماد به نفس بهترین لباس است.

***

اعتماد به نفس توانایی احساس زیبایی است بدون اینکه کسی به شما بگوید.

***

این شما نیستید که خودتان را عقب نگه می دارید بلکه فکر شماست که این کار را می کند.

***

هیچ کس نمی تواند بودن رضایت خودتان باعث احساس پست بودن در شما شود.

***

مشکل واقعی غلبه بر چگونگی فکر کردن در مورد خودتان است.

***

شما باید طوری به خودتان اعتقاد داشته باشید که هیچ کس دیگری این کار را نکند – همین باعث می شود شما برنده شوید.

***

برای الهام بخشیدن به دیگران نیازی به ایده آل بودن نیست. بگذارید دیگران از نحوه برخورد با نواقص خود از شما الهام بگیرند.

***

یک روز از خواب بیدار شدم و فهمیدم که برای کسی ساخته نشده ام، من برای خودم ساخته شده ام. من خودم هستم.

***

می بیشتر به خودتان ایمان داشته باشید.

***

✅ مطلب مشابه: جملات تأکیدی برای کسب و کار + متن انگیزشی برای موفقیت در کسب و کار

متن های تاکیدی و احساسی دوست داشتن خود برای داشتن اعتماد به نفس

بخورید همانطور که خودتان را دوست دارید. حرکت کنید همانطور که خودتان را دوست دارید. صحبت کنید که خودتان را دوست داشته باشید. خودتان مانند عشق خود عمل کنید. خود را دوست داشته باشی

***

هر روز خود را در صدر لیست کار های خود قرار دهید و مابقی در جای خود قرار می گیرند.

***

شما آزاد هستید، قدرتمند هستید، خوب هستید، عاشق هستید، ارزش دارید، هدفی دارید. همه ی این ها خوب هستند.

***

شما خودتان به اندازه هر کس در کل جهان، لیاقت عشق و محبت خود را دارید.

***

به شما اجازه داده می شود که همزمان هم یک شاهکار باشید و هم یک کار در حال پیشرفت.

***

اگر در جستجوی آن شخصی هستید که زندگی شما را تغییر خواهد داد، به آیینه نگاه کنید.

***

نمی توانید از یک فنجان خالی چیزی بخورید. اول از خودتان مراقبت کنید.

***

خودت باش. یک اصل خیلی بهتر از یک نسخه است.

***

به کسی که هستید افتخار کنید و از اینکه شخص دیگری شما را می بیند شرمنده نباشید.

***

عشق ورزیدن به خودمان شجاعانه ترین کاری است که ما همیشه انجام خواهیم داد.

***

عشق به خود خودخواهی نیست. شما واقعا نمی توانید دیگری را دوست داشته باشید تا زمانیکه بدانید چگونه خود را دوست داشته باشید.

✅ مطلب مشابه: متن در مورد مشکلات زندگی + جملات قوی بودن در مقابل مشکل و سختی

سخنان جالب بنجامین فرانکلین + متن های آموزنده و جملات زیبا از سیاستمدار و نویسنده معروف

سخنان آموزنده و جالب بنجامین فرانکلین با موضوعات مختلف زندگی را در این مطلب روزانه آماده کرده ایم و امیدواریم مورد توجه شما قرار بگیرد.

سخنان خاص و زیبا بنجامین فرانکلین

بنجامین فرانکلین Benjamin Franklin نویسنده، سیاستمدار و فعال مدنی بود که یکی از پدران بنیانگذار ایالات متحده به حساب می آید. او چهره ای مطرح و روشنگر در آمریکا بود و در زمینه فیزیک هم شناخته شده بود و نظریه هایی در مورد برق داشت.

ازدواج مثل شهر محاصره شده است. کسانی که داخل شهرند سعی می کنند از آن خارج و آنها که خارج [ آن ] هستند، تلاش می کنند تا به آن داخل شوند.

***

اشخاص زیرک از بدبختی ها و گرفتاری های دیگران آگاه و بیدار می شوند، ولی اشخاص نادان از بلاهای خود عبرت نمی گیرند.

***

دهان خردمند در قلب اوست.

***

✔ مطلب مشابه: سخنان انگیزشی آلبرت انیشتین و جملات آموزنده از فیزیکدان برجسته

سخنان جالب بنجامین فرانکلین

سه چیز خیلی سخت است : فولاد، الماس و خود شناسی.

***

استعدادهای خود را پنهان نکنید. استعداد برای این خلق شده است که به کار گرفته شود. گذاشتن ساعت آفتابی در سایه چه فایده ای دارد؟

***

اگر می خواهی رازی را از دشمنان پنهان بداری، آن را هرگز به دوستانت فاش مکن.

***

سخنان جالب بنجامین فرانکلین

جملات زیبا و آموزنده از بنجامین فرانکلین

عروس زندگانی نامش کار است. اگر شما داماد این عروس شوید، فرزند شما سعادت نام خواهد داشت.

***

حرف حق بر شما تاثیر خواهد گذاشت، حتی اگر آن را قبول نداشته باشید.

***

آنان که آزادی را فدای امنیت می کنند، نه شایستگی آزادی را دارند و نه لیاقت امنیت را.

***

مطالب مرتبط

متن و سخنان آموزنده حضرت علی + جملات و احادیث گرانبها

سخنان آموزنده پیامبر اسلام حضرت محمد (ص) + عکس نوشته پیامبر

تلاش و پشتکار و میانه روی، برای انسان ایجاد خوشبختی خواهد کرد.

***

✔ مطلب مشابه: متن زیبا و خواندنی + مجموعه جمله کوتاه و بلند زیبا با موضوعات مختلف و جالب

سخنان جالب بنجامین فرانکلین

فقیر برای سیر کردن شکمش در عذاب است و ثروتمند برای معالجه ناراحتی.

***

دشمنانت را خوب گوش بسپار که هیچ کس بهتر از آنها عیبهای تو را گوشزد نمی کند.

***

تجربه مدرسه ای است که دانش آموزان خود را با بهایی گران بار می آورد.

***

آن چه با خشم آغاز می شود، با شرم به پایان می رسد.

***

پیش از آنکه دنبال هوی و هوس بروی، به کیسه پول خودت نگاه کن.

***

✔ مطلب مشابه: سخنان ناب بزرگان + جملات و متن های بسیار زیبای نقل قول شده از بزرگان جهان

سخنان جالب بنجامین فرانکلین

آب قطره قطره می چکد و با پایداری و سماجت، سنگ بزرگ را سوراخ می کند؛ موش با پشتکار و استقامت موفق به پاره کردن رشته محکمی از سیم می شود و ضربه های پی در پی تبری کوچک، درخت کهن را از پای در می آورد.

***

کسی که امیدی را وسیله کسب درآمد خود قرار دهد، ممکن است از گرسنگی بمیرد.

***

بیشتر بدبختی انسانها ناشی از این است که قیمت و ارزش واقعی چیزها را نمی دانند و قیمتی بیشتر از ارزش واقعی آن را پرداخت می کنند.

***

سخنان جالب بنجامین فرانکلین

کسانی را می شناسیم که برای آرایش ظاهری و داشتن لباسی گرانمایه، شکم خود را گرسنه نگاه داشته و خانواده خود را در تنگدستی می گذارند و برای فریب دادن چشم دیگران، خود را دچار رنج و محنت می کنند.

✔ مطلب مشابه: سخنان بزرگان درباره اهمیت آرامش و استراحت در زندگی و شغل

متن کوتاه و زیبای استوری + جملات پر معنی و مفهومی برای کپشن

اگر به دنبال متن کوتاه و زیبا برای استوری هستید در این قسمت همراه ما باشید در ادامه تعدادی متن گلچین شده زیبا ویژه استوری و کپشن را گردآوری کرده ایم که درای جملات پر معنی و مفهومی هستند. این 50 متن کوتاه را از میان صدها جمله کوتاه گلچین کرده ایم و امیدواریم که مورد پسند شما قرار بگیرند.

جملات زیبا و با معنی کپشن و استوری

آدَم تا وقتی رویایِ چیٓزی رو داشتِه باشهِ
میٓتونهِ هَرکاری بُکنهِ!🖤

****

بدی دوست داشتن یه نفر اینه که اگه بهت توجه نکنه فکر می کنی همه دنیا ازت متنفرن!

****

یکی باید تو زندگیت باشع
جوری اسمتو صدا بزنه
ک نتونی بش نگی جونم 🙂

****

قرار” من باش
تا در “مدار” تو باشم
چه قرارو مداری بهتر از این..؟

****

من اگه یه بار دیگه زندگی کنم، زوتر پیدات میکنم تا طولانی تر دوسِت داشته باشم.

****

دو دل نباش !
یا بمان یا برو…
اما ! بدان
با ماندن ات جان میگیرم
و با رفتن ات جان میدهم

****

همیشه خواستنی ها داشتنی نیست ، همیشه داشتنی ها خواستنی نیست . . .

****

می خندی و به روی دلم زخم میزنی
هروقت زخم دار شدم با نمک شدی!

****

به خاطر حضور پر از لطف تو در زندگی ام،
واقعیت این روز های من حتی از بهترین رویاهایم هم شیرین تر شده است.

مطلب پیشنهادی: عکس نوشته استوری + جملات زیبا و کوتاه ویژه استوری انگلیسی فارسی

متن کوتاه و زیبای استوری

متن برای استوری اینستاگرام جدید

‏اونجا که شادمهر گفت : بجای زندگی کردن پیِ ⁧ #دیوونگی ⁩ گشتم
‏من فهمیدم مریدشم

****

‏مهم نیست از آخرین باری که باهاش حرف زدی یه روز میگذره یا ده سال…!!!
‏وقتی شماره ناشناس زنگ میزنه بهت
‏اولین کسی که فکرت میره سمتش اونه…

****

‏برق چشمان تو از دور مرا می‌گیرد
‏من اگر دست به زلفت بزنم می‌ میرم

****

تعداد شاخا و خاصا از ما معمولیا داره بیشتر میشه همینجوری ادامه پیدا کنه ما معمولیا میشیم خاص

****

زندگی کتابی است پر ماجرا ، هیچگاه آن را به خاطر یک ورقش دور نینداز . . .

****

فکر می کنم که به تو اعتیاد پیدا کرده ام،
چون همیشه به تو فکر می کنم
و همیشه به یاد لبخند زیبایت،
لبخندی بر گوشه لب دارم.

متن کوتاه و زیبای استوری

متن های زیبا و مفهومی کپشن و استوری

خسته‌ام؛
مثل در آغوش کســی جا نشدن…

****

وقتی از شادی به هوا میپری ، مواظب باش کسی زمین رو از زیر پاهات نکشه . . .

****

مطلب پیشنهادی: عکس استوری تبریک تولد + متن و جملات تبریک روز تولد برای کپشن و استوری

متن زیبای استوری

یک عصرِ دل انگیز
در ایوانِ پر از گل و آب پاشی شده
روی صندلی های چوبیِ قدیمی
همراه با صدای قِژ قِژِشان و آواز قناری ها
تو با چایی در دست و
با آن لبخند جذابت خیره شده ای
به گلی که لا به لای موهای بافته ام جا خوش کرده …
چایم را بدون قند خوردم
بس که شیرین است لبخندت …
حرف هایت به دلم مینشینند
آرامش دارند
مثل نشستن دانه های برف بر دلِ زمین
همانقدر لطیف
همانقدر آرام …

متن کوتاه و زیبای استوری

‏هرکس به اندازه ضربه هایی که خورده
‏تنهاییشو محکمتر بغل کرده

****

Hey you. Yeah, you. I love you

هی طو. آره، طو. دوستت دارم!

متن کوتاه و زیبای استوری

‏سرعت نت جوری پایینه که یعنی حتماً قراره اتفاقی تو مملکت بیوفته

****

دشمن بزرگترین معلم آدمه…
اینو تبتی ها میگن!

****

مطلب پیشنهادی: متن استوری با موضوعات خاص و خفن + عکس نوشته های مفهومی زیبا

دانه بامبو
۵ سال زیر خاک می ماند
و رشدش دیده نمی شود
اما در سال پنجم، ۲۵ متر رشد می کند
کمی صبور باشیم، موفقیت در همین نزدیکی هاست . . .

****

درد
یعنی غرور مردی که
نسبتش با زنش
مشخص نیست…

****

در این نیمه شب، تو احتمالا خواب هستی.
می توانم آرام آرام به خواب تو بیایم و بگویم که چقدر دوستت دارم؟

متن کوتاه و زیبای استوری

‏کسی که منو بتونه بخندونه و خوشحالم کنه ارزشش خیلی بیشتر از اونیه که مثلا یه خونه میلیاردی برام بخره،جدی میگم

****

مایوس نباش
من امیدم را در یاس یافتم
مهتابم را در شب
عشقم را در سال بد یافتم
و هنگامی که داشتم
خاکستر میشدم
گر گرفتم . . .

****

‏تو این دنیایی که به زمین و زمان باید شک داشت من به دوست داشتنت ذره ای شک ندارم

****

دو دل نباش !
یا بمان یا برو…
اما ! بدان
با ماندن ات جان میگیرم
و با رفتن ات جان میدهم

متن کوتاه و زیبای استوری

متن زیبای استوری با معنی زیبا برای کپشن

شب افتادست
و من تاریک و
تنهایم…

****

مطلب پیشنهادی: جملات ویژه کپشن انگلیسی اینستاگرام و استوری + متن های زیبا با موضوعات مختلف

‏همین که بعضی وقتا بفهمی ” الان وقتش نیست ”
‏خودش تَه با شعوریه(:

****

در واقع آدما فراموش میشن ولی نامردیاشون نه

****

دوستان مهم ترین مواد تشکیل دهنده دستورالعمل زندگی هستند.

متن کوتاه و زیبای استوری

جملات استوری اینستاگرام

حکایت ما آدم ها …
حکایت کفشاییه که …
اگه جفت نباشند …
هر کدومشون …
هر چقدر شیک باشند …
هر چقدر هم نو باشند
تا همیشه …
لنگه به لنگه اند …
کاش …
خدا وقتی آدم ها رو می آفرید …
جفت هر کس رو باهاش می آفرید …
تا این همه آدمای لنگه به لنگه زیر این سقف ها …
به اجبار، خودشون رو جفت نشون نمی دادند …

****

‏دوستی هاتون پر از حساب و کتابه، نمیشه “رفیق” خطابتون کرد…

****

‏حقیقتاً جان را چه خوشی باشد بی صحبت جانانه؟

****

‏داشتن مغز دلیل قطعی بر انسان،
‏بودن نیست
‏پسته و گردو هم مغز دارند
‏برای انسان بودن باید شعور داشت!

****

‏با ما بیحال ها هم رل بزنید، درسته حال بیرون رفتن و زنگ زدن و چت کردن نداریم، ولی دل که داریم

****

سعى كردند ما را دفن كنند؛
دريغ از اينكه ما بذر بوديم…!

****

مطلب پیشنهادی: عکس های عاشقانه اینستاگرام + متن های کپشن و استوری رمانتیک برای عشقم

موهایت را روی صورتت که میریزی
نیمی را به شرق نیمی را به غرب
دنیای من تعادل می گیرد…!
و من دور از آن خط استوا
زیر سایه پلکهایت روزه میگیرم…!

****

شما زشت نیستید فقط اونی که باید زیباییاتون رو ببینه فعلا پیدا نکردید

****

جوری با آدما برخورد کنید که اگه یک ساعت بعد مردن عذاب وجدان نگیرید

****

-خستگانت را شکیبایی نمانْد
یا دوا کن،
یا بکُش یک‌بارگی…

مطالب مرتبط

استوری و استاتوس تبریک تولد + زیباترین جملات و اشعار زیبای…

عکس استوری تبریک عید فطر | متن تبریک عید فطر | عکس نوشته…

متن برای اینستاگرام

+ حالت چطوره!؟
‏- بد، اما به تو هم احتیاجی ندارم.‌…

****

متن استوری زیبا

گاهی «دوست داشتن»
پنهان بماند قشنگ تر است !
دوست داشتن را
باید کشف کرد
باید درک کرد
باید فهمید
دوست داشتن
دل میخواد ، نه دلیل . . .

****

گیرم که مرا از زندگی ات بلاک کردی
با اکانت های فیکی که به زندگیت سرک میکشم چه میکنی؟

****

بغضشو همیشه لای خاک سیگارش دفن میکرد…

****

با کسی باش که از لازانیاش بهت بده نه اینکه سیب زمینی سرخ‌کرده‌ت رو هم بخوره

****

بُغض کردیم و حسودان جهان شاد شدند!
دلمان تنگ شد
وُ قافیـه ها ریخت به هم

من که هرگز به تو نارو نزدم حضرتِ عشق!
پس چرا زندگیِ ساده ی ما ریخت به هم..؟

****

➰
معنی “با تو بودن”
برای من
به سلطنت رسیدن است
چه قدر
در کنار تو مغرورم…!

****

عشق تو مثل پتوی گرمی است که مرا از مشکلات
و درد هایی که جهان را درگیر کرده است، محافظت می کند.
شوالیه من دوستت دارم!

متن کوتاه و زیبای استوری

جمله های کوتاه و مفهومی ویژه استوری اینستاگرام

وقتی نباشم
دلت برام تنگ میشه؟

****

زمانی ارتقا پیدا می‌کنید که در جواب یک آدم احمق کلی جواب داشته باشی، ولی سکوت اختیار کنی…

****

I hope you always find a reason to smile.
Good morning ?

امیدوارم همیشه دلیلی برای لبخند زدن پیدا کنی.
صبح بخیر

****

خدایا کفر نمی گویم
پریشانم، چه می خواهی تو از جانم؟
مرا بی آنکه خود خواهم اسیر زندگی کردی
خداوندا تو مسئولی، خداوندا تو تنهایی و من تنها، تو یکتایی و بی همتا
ولیکن من نه یکتایم نه بی همتا، فقط تنهای تنها…

****

هرجای زندگیت ،
حس کردی دیگران ، درکت نمیکنن …

رو مـــن حساب کن 🙂

****

دو عالم را به یک بار از دل تنگ
برون کردیم، تا جای تو باشد.

****

دلنوشته خاص کوتاه برای استوری و کپشن

A successful person with a kind heart is what we call a winning combination.

يه آدم موفق با يه قلب مهربون، چيزيه كه ما بهش ميگيم يه تركيب برنده

****

‏کسی که خاطرت رو بخواد
کاری به هیچیت نداره،
قیافت،
پولت،
کارت،
خودتو میخواد
خودتو
خودِ خالیتو …

****

دنبال مردی باشید
که گاهی
بچگی کردن هایتان را
پدری کند …

****

هرگز دلم ز کوی تو جایی دگر نرفت
یکدم خیال روی توام از نظر نرفت .

****

متن انگلیسی برای کپشن

Never let the small minds tell you,
your dreams are so big and
unavailable. ‏

هیچوقت اجازه نده ذهن های کوچیک،
‏ بهت بگن رویاهات بزرگ و دور از دسترسه.‏

****

درِ مِيخانه بِبَستند ، خدایا مَپَسند؛
که درِ خانه ی تزویر و ریا بگشایند…

****

شب ازهجوم خیالت نمی برد خوابم

****

قهر که میکنید؛
مواظب فاصله ها باشید…
بعضی ها همین حوالی
منتظر جای خالی برای نشستن هستند…!

****

جمله کوتاه استوری

بعد از کفش ،
بیشترین چیزی که
زیر پا گذاشته می شود ،
انسانیت است…

****

آن یکی خر داشت، پالانش نبود
یافت پالان، گرگ خر را در ربود!

کوزه بودش، آب می‌‌نامد به دست
آب را چون یافت، خود کوزه شکست!

****

دوش خیالِ مستِ تو
آمد و جام بر کَفَش

گفتم: مِی نمی‌خورم
گفت: مکُن زیان کنی…!

****

متن زیبا برای پست استوری

فاصله بین ما زیاد نبود
ولی یکی زیادی اسپیس رو فشار داد!!

****

یکی از مشکلات “استرس” اینه که :
اگر داشته باشی، خودت پیر میشی
اگر نداشته باشی، اطرافیانتو پیر میکنی!

****

The end of the relationship helps
to know how stupid were we!

اتمام رابطه ها کمک میکنه که
بفهمیم چقدر احمق بودیم!

****

متن کوتاه با جملات زیبا برای استوری

قسمت غم انگیزش اینجاس که رویاپردازی هم داره یادمون میره

****

عمل که نه!
‏ولی شعاراتون قشنگه!
‏آدم عاشقش میشه .

****

تو یکیو پیدا کن مثه من نگات کنه
من خودم چشاشو در میارم.

****

مسئله بزرگی که باید «عملا» حل کرد:
آیا می‌توان خوشبخت و تنها بود؟

****

لاک‌ پشتا میدونن آخرش هیچی نیست که عجله‌ای ندارن

****

دو گروه هیچوقت نمیتونن همدیگه رو قانع کنن
طرفدارای pes و طرفدارای fifa

****

‏گاهی با یه جمله میتونی یه تاثیر خوب و عمیق تو وجود یه نفر تا آخر عمرش بذاری
و حتی برعکس

****

تا وقتی تعصب داری رو هر چیزیت، پس حق با توئه، من بحثی ندارم

****

سكوت
قدرتمندترين فرياد است .

****

يک سينه حرف هست،
ولی نقطه‌ چين بس است ….

امیدواریم این متن های کوتاه برای استوری مورد پسند شما قرار گرفته باشند.

شعر بهار + مجموعه اشعار بلند، کوتاه، دو بیتی و شعر نو از شاعران مختلف با موضوع بهار

در این قسمت مجموعه اشعار زیبا در مورد بهار را می خوانید. در ادامه شعر کوتاه و بلند، شعر دو بیتی، شعر نو و اشعار با موضوع بهار را از شاعران معروف ایرانی را گردآوری کرده ایم.

شعر با موضوع بهار

بر چهره ی گل نسیم نوروز خوش است
بر طرف چمن روی دلفروز خوش است
از دی که گذشت هر چه گویی خوش نیست
خوش باش ومگوزدی که امروزخوش است

خیام

***

بهاری داری ازوی بر خور امروز
که هر فصلی نخواهد بود نوروز
گلی کو را نبوید آدمی زاد
چو هنگام خزان آید برد باد

نظامی گنجوی

***

سالی
نوروز
بی چلچله بی بنفشه می آید،
جنبش ِ سرد ِ برگ ِ نارنج بر آب
بی گردش ِ مُرغانه ی رنگین بر آینه
سالی
نوروز
بی گندم ِ سبز و سفره می آید،
بی پیغام ِ خموش ِ ماهی از تُنگ ِ بلور
بی رقص ِ عفیف ِ شعله در مردنگی.
سالی
نوروز
همراه به درکوبی مردانی
سنگینی بار ِ سال هاشان بر دوش:
تا لاله ی سوخته به یاد آرد باز
نام ِ ممنوع اش را
وتاقچه گناه
دیگربار
با احساس ِ کتاب های ممنوع
تقدیس شود.
در معبر ِ قتل ِ عام
شمع های خاطره افروخته خواهد شد.
دروازه های بسته
به ناگاه
فراز خواهدشد
دستان اشتیاق از دریچه ها دراز خواهد شد
لبان فراموشی به خنده باز خواهدشد
وبهار
درمعبری از غریو
تاشهر
خسته
پیش باز خواهدشد
سالی
آری
بی گاهان
نوروز
چنین آغاز خواهدشد
احمد شاملو

***

مطلب مشابه: شعر بهار + مجموعه اشعار بلند، کوتاه، دو بیتی و شعر نو از شاعران مختلف با موضوع بهار

باد بهاری وزید، از طرف مرغزار
باز به گردون رسید، ناله هر مرغ‌ زار

سرو شد افراخته، کار چمن ساخته
نعره زنان فاخته، بر سر بید و چنار

گل به چمن در برست، ماه مگر یا خورست
سرو به رقص اندرست، بر طرف جویبار

شاخ که با میوه‌ هاست، سنگ به پا می‌خورد
بید مگر فارغست، از ستم نابکار

شیوه نرگس ببین، نزد بنفشه نشین
سوسن رعنا گزین، زرد شقایق ببار

خیز و غنیمت شمار، جنبش باد ربیع
ناله موزون مرغ، بوی خوش لاله‌ زار

هر گل و برگی که هست، یاد خدا می‌ کند
بلبل و قمری چه خواند، یاد خداوندگار

برگ درختان سبز، پیش خداوند هوش
هر ورقی دفتریست، معرفت کردگار

وقت بهارست خیز، تا به تماشا رویم
تکیه بر ایام نیست، تا دگر آید بهار

بلبل دستان بخوان، مرغ خوش الحان بدان
طوطی شکرفشان، نقل به مجلس بیار

بر طرف کوه و دشت، روز طوافست و گشت
وقت بهاران گذشت، گفته سعدی بیار

“سعدی”

شعر بهار

شعر بهار از سعدی

برآمد باد صبح و بوی نوروز
به کام دوستان و بخت پیروز
مبارک بادت این سال و همه سال
همایون بادت این روز و همه روز

سعدی

***

عید آمد و مرغان رة گلزار گرفتند
وز شاخة گل داد دل زار گرفتند
نوروز همایون شد و روز می گلگون
پیمانه کشان ساغر سرشار گرفتند

فروغی بسطامی

***

با تابش زلف و رخت ای ماه دلفروز
از شام تو قدر آید وز صبح تو نوروز
از جنبش موی تو برآید دو گل از مشک
وز تابش روی تو برآید دو شب از روز

سنایی غزنوی

***

ز کوی یار میآید نسیم باد نوروزی
از این باد ار مدد خواهی چراغ دل برافروزی
به صحرا رو که از دامن غبار غم بیفشانی
به گلزار آی کز بلبل غزل گفتن بیاموزی

حافظ شیرازی

***

مطلب مشابه: متن عاشقانه فصل بهار + جملات زیبا در وصف بهار و فصل سرسبزی

اندر دل من مها دل افروز تویی
یاران هستند و لیک دلسوز تویی
شادند جهانیان به نوروز و به عید
عید من و نوروز من امروز تویی

مولانای بلخی

***

نوبهار است در آن کوش که خوشدل باشی
که بسی گل بدمد باز و تو در گل باشی
من نگویم که کنون با که نشین و چه بنوش
که تو خود دانی اگر زیرک و عاقل باشی
چنگ در پرده همین می‌دهدت پند ولی
وعظت آن گاه کند سود که قابل باشی
در چمن هر ورقی دفتر حالی دگر است
حیف باشد که ز کار همه غافل باشی
نقد عمرت ببرد غصه دنیا به گزاف
گر شب و روز در این قصه مشکل باشی
گر چه راهیست پر از بیم ز ما تا بر دوست
رفتن آسان بود ار واقف منزل باشی
حافظا گر مدد از بخت بلندت باشد
صید آن شاهد مطبوع شمایل باشی

“حافظ”

شعر بهار

اشعار بهار از جامی

بگشا نقاب از رخ باد بهاران
شد طرف چمن بزمگه باده گساران
شد لاله ستان گرد گل از بس که نهادند
رو سوی تماشای چمن لاله عذارن
در موسم گل توبه ز می دیر نپاید
گشتند در این باغ و گذشتند هزاران
بین غنچه نشکفته کهآورد به سویت
سربسته پیامی ز دل سینه فگاران

جامی

***

چون پرند نیگلون بر روی بندد مرغزار
پرنیان هفت رنگ اندر سر آرد کوهسار
خاک را چون ناف آهو مشک زاید بی قیاس
بید را چون پر طوطی برگ روید بی شمار
دوش وقت نیم شب بوی بهار آورد باد
حبذا باد شمال و خرما بوی بهار
بادگویی مشک سوده دارد اندر آستین
باغ گویی لعبتان جلوه دارد در کنار
ارغوان لعل بدخشی دارد اندر مرسله
نسترن لولوی لالا دارد اندر گوشوار
تا بر آمد جامهای سرخ مل بر شاخ گل
پنجه های دست مردم سر برون کرد از جنار
راست پنداری که خلعتهای رنگین یافتند
باغهای پر نگار از داغگاه شهریار

فرخی سیستانی

شعر بهار

رسید مژده که آمد بهار و سبزه دمید / وظیفه گر برسد مصرفش گل است و نبید
مکن زغصه شکایت که در طریق طلب / به راحتی نرسید آنکه زحمتی نکشید
ز روی ساقی مهوش گلی بچین امروز / که گرد عارض بستان بنفشه دمید
بهار می گذرد دادگسترا دریاب / که رفت موسم حافظ هنوز می نچشید

حافظ

***

خوشا بهارا خوشا میا خوشا چمنا

خوشا چمیدن بر ارغوان و یاسمنا

خوشا سرود نو آیین و ساقی سرمست

که ماه موی میانست و سر و سیم تنا

خوشا توانگری و عاشقی به وقت بهار

خوشا جوانی با این دوگشته مقترنا

خوشا مقارن این هر سه خاطری فارغ

زکید حاسد بدخواه و خصم راه زنا

خوشا شراب کهن در سبوی گردآلود

که رشح باران بسترده گردش از بدنا

خوشا مسابقهٔ اسب های ترکمنی

کجا چریده به صحرای خاص ترکمنا

درازگردن و خوابیده دم و پهن سرین

فراخ سینه و بالابلند و نرم تنا

بزرگ سم و کشیده پی و مبارک ساق

بلندجبهه و محجوب چشم و خوش دهنا

به فصلی ایدون کز خاربن برآید گل

نواخت باید برگل سرود خارکنا

ملک الشعرای بهار

***

مطلب مشابه: جملات عاشقانه فصل بهار | متن و شعر دلنشین در مورد زیباترین فصل سال بهار

بزرگا گیتی آرا نقش بند روزگارا
‌ای بهار ژرف
به دیگر روز و دیگر سال
تو می‌ آیی و
باران در رکابت
مژده‌ ی دیدار و بیداری
تو می‌ آیی و همراهت
شمیم و شرم شبگیران
و لبخند جوانه‌ ها
که می‌ رویند از تنواره‌ ی پیران
تو می‌ آیی و در باران رگباران
صدای گام نرما نرم تو بر خاک
سپیداران عریان را
به اسفندارمذ تبریک خواهد گفت
تو می‌ خندی و
در شرم شمیمت شب
بخور مجمری خواهد شدن
در مقدم خورشید
نثاران رهت از باغ بیداران
شقایق‌ ها و عاشق ها
چه غم کاین ارغوان تشنه را
در رهگذر خود
نخواهی دید

“شفیعی کدکنی”

شعر بهار

شعر نو با موضوع بهار

هم آتشی

هم خانه خرابی داری

با این حال

خانه ات آباد باد ای عشق!

***

شراب عشق میدهی خمار میکنی مرا

شمیم مهر میدمی مهار میکنی مرا

تمام شعر شاملو تمام حس حافظی

وشعر میشوی شبی بهار میکنی مرا

زچشم سرخ فام تو دو تیر داغ میچکد

کمی نگاه میکنی شکار میکنی مرا

لب تو سیب میزند و گندمی به زلف هات

چه نان و بوسه ای کنون نثار میکنی مرا

شکوفه های داغ تو و عطر کوچه باغ تو

شکوه یاس هستی و بهار میکنی مرا

***

من پاییز را جارو میکنم
زمستان را پارو میکنم
تابستان را میشویم تاهمیشه بهار باشد
من رفتگرم،آفتاب و آب و باد همكاران من هستند
اما كاش میتوانستم دلهای مردم را هم آب وجارو كنم

مولانا

***

بهــــار آمده اما هــوا هــوای تو نیست

مرا ببخش اگر این غزل برای تو نیست

بـــه شوق شــال و کلاه تـــو برف می آمد…

و سال هاست از این کوچه رد پای تو نیست

نسیم با هوس رخت های روی طناب

به رقص آمده و دامن رهای تـو نیست

کنــــار این همه مهمــــان چقـــــدر تنهایـــم!؟

میان این همه ناخوانده،کفش های تو نیست

بــــه دل نگیر اگـــر این روزهـــا کمی دو دلــــم

دلی کلافه که جای تو هست و جای تو نیست

به شیشه می خورد انگشت های باران …آه…

شبیه در زدن تــــو…ولـــــی صدای تـــو نیست

تــــو نیستی دل این چتــــر ، وا نخــــواهد شد

غمی ست باران…وقتی هوا هوای تو نیست…!

شعر از اصغر معاذی

***

بهاری داری از وی بر خور امروز
که هر فصلی نخواهد بود نوروز
گلی کو را نبوید آدمی زاد
چو هنگام خزان آید برد باد

“نظامی گنجوی”

مطلب مشابه: شعر کوتاه فصل بهار + اشعار نو و سنتی زیبا و عاشقانه در مورد فصل زیبای بهار

شعر بهار

شعر شاعر ایرانی مولانا با موضوع بهار

اندر دل من مها دل‌افروز تویی

یاران هستند و لیک دلسوز تویی

شادند جهانیان به نوروز و به عید

عید من و نوروز من امروز تویی

“اشعار مولانا“

***

مطالب مرتبط

انشا در مورد فصل بهار؛ انشای زیبا در مورد زیبایی های بهار

بهار با یک بغل تخفیف؛ این بهار، با همه بهارا فرق داره!!!

برخیز که می رود زمستان

بگشای در سرای بستان

نارنج و بنفشه بر طبق نه

منقل بگذار در شبستان

وین پرده بگوی تا به یک بار

زحمت ببرد زپیش ایوان

آواز دهل نهان نماند

در زیر گلیم عشق پنهان

بر خیز که باد صبح نوروز

در باغچه می کند گل افشان

خاموشی بلبلان مشتاق

در موسم گل ندارد امکان

“اشعار سعدی“

***

عید آمده سربه سبزه وگل بزنیم

با برگ شقایقی تفال بزنیم

هر چند که دوریم زهم با دم عشق

بین دلمان تا به ابد پل بزنیم

شعر از محمد علی ساکی

***

بهاری داری ازوی بر خور امروز

که هر فصلی نخواهد بود نوروز

گلی کو را نبوید آدمی زاد

چو هنگام خزان آید برد باد

” اشعار نظامی گنجوی “

***

بارها
مرورَت می کنم..!
همان جاکه
هرکسی
یک نفر را پنهان کرده،
همان جا که،
پنهان ترین جای دنیاست،
انتهای قلبم،
یکی در من
نفس می کِشد..!!!

***

مطلب مشابه: متن عاشقانه بهاری | جملات زیبا در مورد بهار | عکس نوشته های فصل بهار

شعر بهار

رسید موکب نوروز و چشم فتنه غنود

درود باد بر این موکب خجسته، درود

به هرکه درنگری، شادیی پزد در دل

به هرچه برگذری، اندُهی کند بدرود

” اشعار ملک الشعرا بهار “

***

سالی در راه است

سالی پر برکت

سالی که اگر خواهی

نیست در آن حسرت

برف ها آب شدند

غصه ها از ما دور

یک دل خوش دارم

که شده سنگ صبور

تو در این خانه تکانی بتکان

هر چه از درد حکایت میکرد

بگذار پاک شوی از غم ها

خالی شوی از دوده ی درد

شعر از میلاد جانمحمدی

***

باغ در ایام بهاران خوش است

موسم گل با رخ یاران خوشست

چون گل نوروز کند نافه باز

نرگس سرمست در آید به ناز

” اشعار امیر خسرو دهلوی “

***

دو بیتی با موضوع بهار

هوا ، هوای بهار است
و باده ، باده ی ناب
به خنده خنده بنوشیم
جرعه جرعه شراب

***

ز کوی یار میآید نسیم باد نوروزی

از این باد ار مدد خواهی چراغ دل برافروزی

به صحرا رو که از دامن غبار غم بیفشانی

به گلزار آی کز بلبل غزل گفتن بیاموزی

” اشعار حافظ “

***

مطلب مشابه: شعر کودکانه فصل بهار + اشعار زیبا با موضوع بهار، سرسبزی و فصل زیبایی ها

شعر بهار

مژده ای دل که دگرباره بهار آمده است

خوش خرامیده و با حسن و وقار آمده است

به تو ای باد صبا می دهمت پیغامی

این پیامی است که از دوست به یار آمده است

شاد باشید در این عید و در این سال جدید

آرزویی است که از دوست به یار آمده است

شعری از م . ن

***

بهار آمد ، بهار من نیام

گل آمد گُلعذار من نیامد

برآوردند سر از شاخ ، گل ‏ها

گلی بر شاخسار من نیامد

چراغ لاله روشن شد به صحرا

چراغ شام تار من نیامد

جهان در انتظار آمد به پایان

به پایان انتظار من نیامد

” اشعار مشفق کاشانی “

***

کاش
باران بزند
سبزه ها مست شوند
باد غوغا بکند
لای موهای بهار
پیچکِ خاطره ات
از تنِ پنجره ی فاصله بالا برود
و به دندان دو دنیا و هزاران آدم
گره ی
ماندنِ تو
وا نشود…

***

من رنگ خزان دارم و تو رنگ بهار
تا این دو یکی نشد نیامد گل و خار

این خار و گل ارچه شد مخالف دیدار
بر چشم خلاف بین بخند ای گلزار

***

شعر فریدون مشیری با موضوع بهار

باز کن پنجره‌ها را که نسیم

روز میلاد اقاقی‌ها ر جشن می‌گیرد و بهار روی هر شاخه، کنار هر برگ شمع روشن کرده است… باز کن پنجره‌ها ر و بهاران ر باور کن!

فریدون مشیری

***

بوی باران بوی سبزه بوی خاک شاخه‌های شسته باران خورده پاک آسمان آبی و ابر سپید برگهای سبز بید عطر نرگس رقص باد نغمه شوق پرستوهای شاد خلوت گرم کبوترهای مست نرم نرمک می‌رسد اینک بهار

خوش به حال روزگار خوش به حال چشمه‌ها و دشت‌ه خوش به حال دانه‌ها و سبزه‌ه خوش به حال غنچه‌های نیمه باز خوش به حال دختر میخک که می‌خندد به ناز خوش به حال جام لبریز از شراب خوش به حال آفتاب
ای دل من گرچه در این روزگار جامه رنگین نمی‌پوشی به کام باده رنگین نمی‌نوشی ز جام نقل و سبزه در میان سفره نیست

جامت از آن می که می‌باید تهی است

ای دریغ از تو اگر چون گل نرقصی با نسیم ای دریغ از من اگر مستم نسازد آفتاب ای دریغ از ما اگر کامی نگیریم از بهار گر نکویی شیشه غم را به سنگ هفت رنگش می‌شود هفتاد رنگ

فریدون مشیری

***

چنان که یخ زده تقویم‌ها اگر هر روز

هزار بار بیاید بهار، کافی نیست

فاضل نظری

***

نهال بودم و در حسرتِ بهار! ولی

درخت می‌شوم و شوق برگ و بارم نیست

فاضل نظری

***

وقت آن شد که به گل حکم شکفتن بدهی

ای سرانگشت تو آغاز گل افشانی‌ها

قیصر امین‌پور

***

این سان که با هوای تو در خویش رفته‌ام

گویی بهار در نفسِ مهربانِ توست

حسین منزوی

***

صد فصلِ بهار آید و بیرون ننهم گام

ترسم که بیایی تو و در خانه نباشم

وحشی بافقی

***

با تابش زلف و رخت ای ماه دلفروز

از شام تو قدر آید و از صبح تو نوروز

سنایی

***

وقتِ آنست که مردم رَهِ صحرا گیرند

خاصه اکنون که بهار آمد و فروردین شد

سعدی

***

خاک را زنده کند تربیت باد بهار

سنگ باشد که دلش زنده نگردد به نسیم

سعدی

***

بیا که بار دگر گل به بار می‌آید

بیار باده که بوی بهار می‌آید

هزار غم ز تو دارم به دل، بیا ای گل

که گل شکفته و بانگ هزار می‌آید

طرب میانه خوش نیست با منش چه کنم

خوشا غم تو که با ما کنار می‌آید

نه من ز داغ تو ای گل به خون نشستم و بس

که لاله هم به چمن داغدار می‌آید

دل چو غنچه من نشکفد به بوی بهار

بهار من بود آن گه که یار می‌آید

نسیم زلف تو تا نگذرد به گلشن دل

کجا نهال امیدم به بار می‌آید

بدین امید شد اشکم روان ز چشمه چشم

که سرو من به لب جویبار می‌آید

مگر ز پیک پرستو پیام او پرسم
وگرنه کیست که از آن دیار می‌آید

دلم به باده و گل وا نمی‌شود، چه کنم

که بی تو باده و گل ناگوار می‌آید

بهار سایه تویی ای بنفشه مو باز آی

که گل به دیده من بی تو خار می‌آید

هوشنگ ابتهاج

سخنان انگیزشی آلبرت انیشتین و جملات آموزنده از فیزیکدان برجسته

جملات آموزنده از انیشتین

جملات و سخنان خاص انگیزشی آلبرت انیشتین فیزیک دان معروف و برجسته آلمانی را در این بخش روزانه ارائه کرده ایم.

آلبرت اَینشتَین (آلمانی: Albert Einstein؛ ۱۴ مارس ۱۸۷۹ – ۱۸ آوریل ۱۹۵۵) فیزیک‌دان نظری آلمانی بود که نظریه نسبیت را به‌عنوان مهم‌ترین دستاوردش توسعه داد که در کنار مکانیک کوانتومی دو ستون فیزیک مدرن به‌شمار می‌روند. او به‌خاطر تاثیرش بر فلسفه علم نیز شناخته می‌شود. در نظر عامه مردم، اینشتین بیشتر به‌خاطر فرمول هم‌ارزی جرم و انرژی یعنی E=mc۲ شهرت دارد که از آن به‌عنوان معروف‌ترین فرمول در سراسر جهان یاد می‌شود. او برای «خدماتش در زمینه فیزیک نظری و به‌ویژه کشف قانون اثر فوتوالکتریک»، موفق به کسب جایزه نوبل در سال ۱۹۲۱ شد.

من می خواهم افکار خدا را بشناسم
بقیه جزئیات صرف هستند.

***

به اعماق طبیعت نگاه کنید
و بعد همه چیز را بهتر خواهید فهمید.

***

وقتی به عشق سفر می کنید
برخاستن آسان است
اما وقتی عاشق می شوید
ایستادن مجدد غیرممکن است.

***

✔ مطلب مشابه: سخنان و جملات فلسفی + عکس نوشته های مفهومی و آموزنده برای پروفایل

سخنان انگیزشی آلبرت انیشتین

من با همه به یک روش صحبت می کنم
خواه او یک رفتگر باشد یا رئیس دانشگاه.

***

من استعداد خاصی ندارم
فقط از روی علاقه کنجکاوی می کنم.

***

سخنان انگیزشی آلبرت انیشتین

سخنان در مورد مرگ

ترس از مرگ
بی‌ مورد ترین ترس‌ هاست
چون هیچ حادثه‌ ای آدم مرده را تهدید نمی‌ کند.

***

عشق مثل ساعت شنی می ماند
همزمان که قلب را پر می کند مغز را خالی می کند.

***

انسان بیکار
نمی داند لذت بردن از استراحت چیست.

***

✔ مطلب مشابه: جملات زیبا از بزرگان + متن های آموزنده و سخنان حکیمانه از بزرگان جهان

آموزش
یادگیری حقایق نیست
بلکه آموزش ذهن برای فکر کردن است.

***

کشتی همیشه در ساحل امن است
اما این چیزی نیست که برای آن ساخته شده باشد.

***

سخنان انگیزشی آلبرت انیشتین

جملات زیبا در مورد موفقیت

سعی نکنید انسان موفقی باشید
بلکه سعی کنید انسان با ارزشی شوید.

***

هرگز از آنچه واقعا می خواهید انجام دهید دست برندارید
فردی که رویاهای بزرگ دارد
قدرتمند تر از شخصی است که همه چیز را می داند.

***

من از همه کسانی که به من نه گفتند تشکر می کنم
به خاطر آن هاست که من الان اینجا هستم.

***

منطق شما را از نقطه ی A به B می رساند
تخیل شما را به همه جا می برد.

***

هنگامی که محدودیت های خود را پذیرفتیم
از آن فراتر می رویم.

***

✔ مطلب مشابه: جملات روانشناسان معروف؛ سخنان و جملات روانشناسی درباره در مورد زندگی

سخنان انگیزشی آلبرت انیشتین

مطالب مرتبط

سخنان اسکار وایلد و جملات آموزنده و ناب از نویسنده معروف…

جملات آموزنده عاشقانه و احساسی + متن های آموزنده رمانتیک…

سخنان آموزنده آلبرت انیشتین

آنچه درست است همیشه محبوب نیست
و آنچه محبوب است همیشه درست نیست.

***

زمان یک توهم است.

***

فرصت در میان سختی ها نهفته است.

***

دو روش برای زندگی وجود دارد
یکی اینکه انگار هیچ معجزه ای وجود ندارد
و دیگری اینکه که انگار همه چیز یک معجزه است.

***

اطلاعات دانش نیستند.

***

✔ مطلب مشابه: سخنان عاشقانه + جملات و سخنان زیبای عاشقانه و رمانتیک از بزرگان

سخنان انگیزشی آلبرت انیشتین

خدا با جهان تخته نرد بازی نمی کند.

***

یک انسان خوشحال از زمان حال بسیار راضی است
و نمی تواند بیش از حد به آینده بپردازد.

***

سخنان انگیزشی آلبرت انیشتین

تخیل مهمتر از دانش است.

***

انتقام کار مردم ضعیف است
مردم قوی می بخشند
افراد باهوش نادیده می گیرند.

***

از افراد منفی دوری کنید
آنها برای هر راه حل یک مشکل دارند.

***

✔ مطلب مشابه: سخنان فرانسیس بیکن | جملات زیبا از فیلسوف و نویسنده انگلیسی فرانسیس بیکن

سخنان انگیزشی آلبرت انیشتین

من عاشق سفر هستم
اما از رسیدن متنفرم.

***

یک مرد باید چیز ها را همانطور که هستند ببیند
نه آنطور که دوست دارد.

***

مسئله ی مهم این است که دست از سوال پرسیدن برندارید
برای هر کنجکاوی یک دلیلی وجود دارد.

***

سخنان انگیزشی آلبرت انیشتین

زندگی مثل راندن یک دوچرخه است
برای اینکه تعادل خود را نگهدارید باید به حرکت ادامه دهید.

***

من صلح را به جای جنگ یاد می دهم
من به جای نفرت
عشق را القا می کنم.

***

✔ مطلب مشابه: سخنان اسکار وایلد و جملات آموزنده و ناب از نویسنده معروف ایرلندی

سخنان انگیزشی آلبرت انیشتین

ما نمی توانیم مشکلات خود را با همان تفکری که هنگام ایجاد آن ها استفاده کردیم
حل کنیم.

***

آموزش همان چیزی است
که پس از فراموش کردن چیزهایی که در مدرسه آموخته‌ایم
می‌توانیم به‌ یاد بیاوریم.

✔ مطلب مشابه: متن های آموزنده از آنتونی رابینز + سخنان آموزنده و بسیار خواندنی منبع Wikipedia